Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej

Nr sprawy: 
ABOWITT-0601-II+/2017/02
Data (wystawienia): 
2017-07-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania wpływu preparatu do karmienia pszczół na kondycję rodzin pszczelich.

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Przeprowadzenie usługi badawczej w celu sprawdzenia skuteczności preparatu do karmienia pszczół
• Termin badania: 01.08.2017- 15.04.2018
• Przeprowadzenie oceny rodzin pszczelich w pasiece przed zastosowaniem preparatu do karmienia pszczół uwzględniając: kondycję ula, czerwienia, stanu osypu, obecności warrozy, obecności zgnilca.
• Wybranie 26 uli do badania:
a) 17 uli, w których rodziny pszczele są w dobrej kondycji, w tym:

  • 8 uli kontrolnych (bez zastosowania preparatu),
  • 5 uli do zastosowania preparatu etanolowo-wodnego,
  • 4 uli do zastosowania preparatu wodnego.

b) 9 uli, gdzie rodziny pszczele w ocenie pszczelarza są osłabione:

  • 5 uli do zastosowania preparatu wodno-etanolowego;
  • 4 uli do zastosowania preparatu wodnego.

• Zastosowania preparatu we wskazanych ulach.
• Oszacowanie siły rodzin pszczelich po zimie pod kątem: kondycji, czerwienia, stanu osypu, obecności warrozy.

3. Warunki udziału w postępowaniu
• Wykonawca posiada pasiekę z minimum 26 ulami,
• Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi, w szczególności wynagrodzenie, koszty materiałów.
• Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zleceniodawcę, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
• Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie

4. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
najniższa cena – 100% – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę.
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru 2 Wykonawców, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-08-01 - 2018-04-15
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
Numer pokoju: 
99
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Knapp
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 51 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
  • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-07-31 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31.07.2017, godz. 12:00 na adres e-mail bowitt@umb.edu.pl. Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć tylko podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_1.docx85.33 KB
zalacznik_2.docx84.85 KB
2017.07.31_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf226.87 KB