Zapytanie ofertowe na usługę wyceny technologii

Nr sprawy: 
ABOWITT-0606-PT36
Data (wystawienia): 
2017-03-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego (Uczelniane Biuro Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii) wyceny technologii pn „Preparat do karmienia pszczół” chronionej w Urzędzie Patentowym RP patentem nr 225833 (nr ew. UMB PT-36)

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie ekspertyzy o zakresie prac:

 • wycena technologii metodą dochodową w oparciu o przyjęte scenariusze i drzewo decyzyjne,
 • sformułowanie wytycznych i weryfikacja przyjętych założeń w zakresie klauzul umownych w wybranym modelu komercjalizacji

3. Warunki udziału w postępowaniu

 • Wykonawca musi przedstawić min. 6 wcześniej wykonanych ekspertyz z zaznaczeniem odbioru przez zleceniodawcę w tym min. 2 w dziedzinie preparatów stosowanych w rolnictwie.
 • Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi.
 • Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie
 • 4. Kryteria oceny ofert
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

  • najniższa cena – 100% – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę.

  W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-03-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii
Numer pokoju: 
99
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 51 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
 • Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wykaz wykonanych wycen wraz z potwierdzeniami odbioru.
 • Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-10 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 10.03.2017, godz. 12:00 na adres e-mail bowitt@umb.edu.pl. Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć tylko podmiot wyłoniony w postępowaniu.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.doc29 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
pt36_-_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf215.38 KB