Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu na terenie Polsk

Nr sprawy: 
ABOWITT-605-PT56/01/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury składania wniosku o udzielenie patentu, na terenie Polski, z dziedziny nauk medycznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
• Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wymaganej przez Urząd Patentowy RP
• Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszenia wniosku przed Urzędem Patentowym RP i ponoszenie opłat urzędowych w procedurze krajowej do czasu wydania decyzji o udzieleniu patentu.
Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia obejmuje zgłoszenie 1 wynalazku w procedurze krajowej.

2.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia Rzecznika Patentowego.
• Posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu nauk medycznych

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (2014-2016), a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dokonał co najmniej 5 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonej dziedzinie.

2.2 Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:
• zapewnić stały, osobisty, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie
• posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnego rodzaju prac

3. Kryteria oceny ofert
• W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz
brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
a) cena – 60% – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie.
• poniżej 2 000,00 zł – 6 pkt
• 2 001,00 zł – 3 000,00 zł –5 pkt
• 3 001,00 zł – 4 500,00 zł – 4 pkt
• 4 501,00 zł – 5 000,00 zł – 3 pkt
• 5 001,00 zł – 5 500,00 zł – 2 pkt
• 5 501,00 zł – 6 000,00 zł – 1 pkt

b) doświadczenie w patentowaniu wynalazków z dziedziny nauk technicznych - 40% – w ramach tego kryterium oceniana będzie liczba dokonanych przez Wykonawcę zgłoszeń patentowych w latach 2014-2016 z dziedziny nauk medycznych
• 5 – 15 zgłoszeń – 1 pkt
• 16 – 25 – 2 pkt
• 26 – 35 – 3 pkt
• powyżej 35 – 4 pkt

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-11-04
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii, bowitt@umb.edu.pl
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Knapp
Telefon kontaktowy: 
85 686 5122
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1) należy dołączyć:
• kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
• wykaz dokonanych zgłoszeń z dziedziny nauk medycznych
• oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-10-04 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2016 r. do godz. 12:00, w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: bowitt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia oferty w formie papierowej od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_do_oferty.doc29 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
pt56_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf481.78 KB