Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia brokera medycznego w ramach Projektu MOBIT

Nr sprawy: 
ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018
Data (wystawienia): 
2018-07-13
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy wyłonienia brokera medycznego w ramach projektu pn." „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opis Przedmiotu Zamówienia:
1) zdefiniowanie grup docelowych produktów ONCOSup i SmartBiobase oraz biobanku,
2) zbadanie potrzeb potencjalnych klientów w/w produktów poprzez spotkania z tymi klientami,
3) przeprowadzenie wywiadów pogłębionych (z wykorzystaniem metodyki Customer Development lub podobnych metodyk),
4) zdefiniowanie usługi ONCOSup jako procesu usługi medycznej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Politechniką Białostocką - współwykonawcami Projektu MOBIT oraz Zespołami badawczymi powołanymi w Projekcie MOBIT, w szczególności z Zespołem Genomicznym, Zespołem Obsługującym Biobank, Zespołem Informatycznym, Zespołem Bioinformatycznym, Zespołem Metabolomicznym i Proteomicznym, Zespołem Obrazowania Molekularnego,
5) udziale w procesie definiowania i weryfikacji wniosków z heterogenicznych danych przetwarzanych w systemie SmartBioBase we współpracy z jednostkami i zespołami wskazanymi w pkt 4,
6) zdefiniowaniu procesu usługi ONCOSUP jako usługi medycznej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykorzystania danych i funkcji systemu SmartBioBase we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Politechniką Białostocką,

w ramach zadania nr 7 „Projektowanie i testowanie skuteczności usługi ONCOSup” zamieszczonego w harmonogramie wykonania Projektu pt. „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT.

Dodatkowe informacje:
Liczba godzin do przepracowania w okresie wykonywania usługi: do 225h.
Wynagrodzenie płatne za każdą przepracowaną godzinę (60 min.) pracy.
Oferent zobowiązany jest do osobistej obecności w Białymstoku co najmniej 2 razy w miesiącu po 2 dni robocze.
Wymagania stawiane Oferentom:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności brokera, potwierdzone stosownym dokumentem,
2) posiadanie doświadczenia i wiedzy w zakresie rynku usług medycznych w Polsce poświadczone umową zlecenia lub umową o pracę na stanowisku brokera w obszarze medycyny, farmacji lub nauk o zdrowiu (minimum rok) lub poprzez dokumenty świadczące o udziale w procesie definiowania i wdrażania co najmniej jednej usługi medycznej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2018-08-01 - 2018-11-15
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul.Waszyngtona 13, 15-269 Białystok (wejście główne od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego)
budynek: Collegium Pathologicum

Dział: 
Zakład Patomorfologii Lekarskiej
Numer pokoju: 
-
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Dr hab. Joanna Reszeć
Telefon kontaktowy: 
+48 85 7485945
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- CV
- umowę zlecenia lub umowę o pracę na stanowisku brokera w obszarze medycyny, farmacji lub nauk o zdrowiu (minimum rok) lub poprzez dokumenty świadczące o udziale w procesie definiowania i wdrażania co najmniej jednej usługi medycznej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-07-20 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600.STRATEGMED2.ZB.JN.2.2018”
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc29.5 KB
umowa_zlecenia_wzor.doc120.5 KB
oswiadczenie_dane_osobowe.docx14.89 KB