Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji w ramach na spotkanie MID-TERM Review Meeting w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakre

Nr sprawy: 
ARE.0601/COFUND/ImPRESS/1/2020
Data (wystawienia): 
2020-01-15
Zapytanie ofertowe: 

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji w ramach na spotkanie MID-TERM Review Meeting w ramach Projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS nr 754432.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Obiad w restauracji na 19 osób dnia 23 stycznia 2020 r.
z okazji spotkania MID-TERM Review Meeting w ramach projektu pn. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, akronim: ImPRESS, realizowany w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w Programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, współfinansowany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagania dotyczące obiadu w restauracji dnia 23 stycznia 2020 r na godz. 12:00 dla 19 osób (miejsce obiadu: restauracja znajdująca się w pobliżu Pałacu Branickich nie dalej niż w promieniu 700 m) składającego się z dwóch rodzajów menu do wyboru podczas obiadu:
- pierwsze danie – zupa mięsna lub wegetariańska,
- drugie danie mięsne (z wykluczeniem mięsa mielonego i w panierce) lub danie wegetariańskie + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki
- ciepłe i zimne napoje 0,3 l/os (soki owocowe - 2 rodzaje do wyboru, woda gazowana i woda niegazowana)

Oferta musi zawierać propozycję dwóch rodzajów menu.

Zamawiający przekaże Oferentowi na dzień przed spotkaniem liczbę posiłków mięsnych i liczbę posiłków wegetariańskich.

Wymagania stawiane Oferentom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych/organizacji obiadu w restauracji wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
3) Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usługi;
3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;
4) zapewnienia podczas obiadu obsługi kelnerskiej posługującej się językiem angielskim;
Miejsce realizacji usługi:
Restauracja znajdująca się nie dalej niż w promieniu 700 m od Pałacu Branickich. Posiłek powinien być podany na osobnej Sali lub wydzielonej przestrzeni.

Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 70%,
odległość restauracji od Pałacu Branickich: 30%

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-01-23
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Bogdan (email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl)
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 55
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

a) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego),
d) propozycję dwóch menu.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-21 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych negocjacji (np. jeśli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę),
• pozostawienia bez rozpatrzenia oferty złożonej po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika),
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
• zmiany liczby uczestników na 1 dzień przed wykonaniem usługi obu części,
• płatność nastąpi za faktyczną liczbę wydanych posiłków,
• dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_w_ramach_projektu_pn._miedzynarodowe_interdyscyplinarne_studia_doktoranckie_w_zakresie_biologii_medycznej_oraz_..._0.doc116.5 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan_zapytanie_ofertowe_dotyczace_uslug_restauracyjnych_w_ramach_projektu_pn._miedzynarodowe_1.doc112.5 KB
informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx16.41 KB
protokol_zap._ofertowe_z_dnia_15.01.2020.doc127.5 KB