Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu pn. "Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”.

Nr sprawy: 
1/POIG/2012
Data (wystawienia): 
2012-01-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn."Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowanie:
Serwisu kawowego dla 30 osób zawierającego:
Napoje: kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) - 1 filiżanka napoju/os., soki owocowe 200ml/os, woda mineralna niegazowana i gazowana 200 ml/os, kanapki dekoracyjne/tartinki (mięsne i jarskie) po min. 3 kanapki/os., domowe ciastka 2 rodzaje po min. 2 ciastka/os.
Bufetu szwedzkiego z ciepłymi daniami wraz z obsługą kelnerską dla 30 osób:
Menu Bufet Ciepły: po jednej porcji każdego z dań na osobę: mięso min. 150 g/os i ryba min. 150g/na os., , ziemniaki opiekane min. 150g/os i ryż min. 150g/os, warzywa z wody min. 150 g/os.
Menu Bufet Zimny: deska serów (3 rodzaje) - min. 50g/os. i mięs pieczonych (3 rodzaje) - min.100 g/os, kompozycje sałat (2 rodzaje) min. 150 g/os
Deser: ciasto domowe (2 rodzaje) min. 100g każdego rodzaju ciasta/os, napoje - kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) 1 filiżanka napoju/os., soki owocowe 200ml/os, woda mineralna niegazowana i gazowana 200 ml/os.
Wino stołowe (białe i czerwone) 100 ml /os
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również do: przygotowania bufetów (stoły itp.), obsługi kelnerskiej, zapewnienia zastawy do ww. menu, zapewnienia obrusów, serwetek, transportu. Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Wszystkie elementy menu powinny być przygotowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Wymagania stawiane wykonawcom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2012-01-13
3. Termin (słownie): 
Trzynasty styczeń dwa tysiące dwunasty rok
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
(0 85) 748 54 11
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
- propozycję zróżnicowanego menu;
 

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2012-01-10 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Pokój numer: 
53
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
 

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_poig.doc109.5 KB