Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT

Nr sprawy: 
ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018
Data (wystawienia): 
2018-06-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy wykonania usługi cateringowej na spotkanie konsorcjantów realizujących projekt pn." „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Opis Przedmiotu Zamówienia:
Wymagania dotyczące organizacji cateringu:
Serwis kawowy dla 45 osób:
1) Oferent zapewnia ciągły serwis kawowy w czasie trwania całego spotkania obejmujący:
1. kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, wszystkie napoje w ilościach nielimitowanych;
2. galanterię cukierniczą (np. mini babeczki, mini tartaletki, mini serniczki) min. 3 szt./os.
Bufet z ciepłymi daniami wraz z obsługą kelnerską dla 45 osób:
2) Oferent zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek w formie drugiego dania obiadowego. Drugie danie powinno uwzględniać następującą gramaturę:
1. danie mięsne (wołowina, indyk) min. 150 g/os. z dowolnym sosem (z wykluczeniem mięsa mielonego i w panierce);
2. danie rybne (łosoś) – min. 150g./os. i danie wegetariańskie - min.150 g/os. (ilość dań rybnych i wegetariańskich zostanie przekazana wykonującemu usługę dwa dni robocze przed terminem usługi),
3. dodatek skrobiowy - 2 rodzaje min. 150g/os.,
4. surówka warzywna (1 rodzaj) min. 100 g/os,
5. kompozycje sałatek (2 rodzaje, w tym jedna z dodatkiem pieczonego indyka) min. po 150 g/os,
6. soki - 2 rodzaje soków owocowych 100%, podawanych w szklankach, min. 300 ml/os;
3) Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
4) Oferent zapewnienia przygotowanie bufetu (stoły, obrusy, serwetki itp.), własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerze, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów.
Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,;
3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;
4) zapewnienia obsługi kelnerskiej, odpowiedzialnej za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.
5) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego i przygotowania serwisu 30 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania oraz 10 min. przez rozpoczęciem przerwy obiadowej;
6) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;
7) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.
Wymagania stawiane Oferentom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-06-14
3. Termin (słownie): 
czternastego czerwca dwa tysiące osiemastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 18
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-12 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600.STRATEGMED2.WK.JN.13.2018”
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc55.5 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.docx78.92 KB