Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu akronim: MOBIT

Nr sprawy: 
ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn." „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.”, akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowanie:
Stały serwis kawowy dla 55 osób zawierający:
Napoje: kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) - 1 filiżanka napoju/os., woda mineralna niegazowana i gazowana 200 ml/os.
Bufet szwedzki z ciepłymi daniami wraz z obsługą kelnerską dla 55 osób:
Menu Bufet Ciepły: po jednej porcji każdego z dań na osobę: mięso min. 150 g/os i ryba min. 150g/na os., ziemniaki min. 150g/os i ryż min. 150g/os, surówka warzywna (2 rodzaje) min. 150 g/os.
Menu Bufet Zimny: deska serów (2 rodzaje) - min. 50g/os. i mięs pieczonych (2 rodzaje) - min.100 g/os, kompozycje sałatek (2 rodzaje) min. 150 g/os
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również do: przygotowania bufetów (stoły itp.), obsługi kelnerskiej, zapewnienia zastawy do ww. menu, zapewnienia obrusów, serwetek, transportu. Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Wszystkie elementy menu powinny być przygotowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-11-25
2. Okres: 
2016-11-25
3. Termin (słownie): 
dwudziesty piąty listopada dwa tysiące szestnasty rok
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy:
85 686 51 18

Dział: 
Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 18
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
- propozycję zróżnicowanego menu.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-21 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0600/STRATEGMED2/WK/JN/2016 Nie otwierać przed 21.11.2016r., godz. 15:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc49.5 KB