zapytanie ofertowe - AZP/US/2/CSM/19/2019 na przeprowadzenie 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności

Nr sprawy: 
AZP/US/2/CSM/19/2019
Data (wystawienia): 
2019-01-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 2 kursów (podstawowego i zaawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla 18 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
II. Dokładny opis tematyki szkolenia: Kurs jest przeznaczony dla osób realizujących dydaktykę w oparciu o symulację medyczną.
Zagadnienia:
- istota i zakres szkolenia studentów w warunkach symulacji niskiej wierności,
- tworzenie scenariusza w symulacji niskiej wierności,
- zasady tworzenia scenariuszy niskiej wierności w oparciu o efekty kształcenia,
- metoda 4 kroków w symulacji niskiej wierności – interakcja student- instruktor niskiej wierności,
- elementy budowy scenariusza niskiej wierności,
- zasady oceniania studenta podczas symulacji niskiej wierności,
- techniki osiągania założonych celów dydaktycznych,
- ocena wiedzy i umiejętności w symulacji medycznej,
- krytyczna analiza zadania wykonanego przez studenta.
III. Cel szkolenia: Uczący się doskonalą umiejętności dotyczące nauczania technik niskiej wierności metodą symulacji.
IV. Sposób realizacji szkolenia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu kursu podstawowego i zaawansowanego przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego szkolenia.
3. Szkolenie teoretyczne powinno stanowić nie więcej niż 20% zajęć. Szkolenie praktyczne powinno obejmować nie mniej niż 80% zajęć.
4. Zamawiający zapewnia sprzęt będący przedmiotem zamówienia.
5. Jeśli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.
6. Uczestnik otrzyma certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia powinny zawierać logotypy i inf. zgodnie z wytycznymi. Informacje o obowiązku zamieszczania tych oznaczeń będzie przekazywał Wykonawcy Dział Projektów Pomocowych UMB.
7. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową). Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nośniku USB w ilości równej liczbie uczestników szkolenia + 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
V. Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytety Medycznego w Białymstoku.
VI. Planowany termin szkolenia: luty 2019 – maj 2019 r. Termin szkolenia określony zostanie uzgodniony co najmniej 21 dni przed datą szkolenia.
VII. Długość szkolenia grupy: każdy kurs obejmuje 2 dni x 8 godzin dydaktycznych = 16 godzin / jeden kurs. Łącznie 32 godziny (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

VIII. Planowana liczba uczestników: 18 osób na każdym kursie.
IX. Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób
X. Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Szkolenie prowadzone przez co najmniej 2 instruktorów, w tym:
- Instruktor nr 1 posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla pracowników akademickich lub posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni z wykorzystaniem symulacji medycznej niskiej wierności i posiadający certyfikat instruktora symulacji medycznej EUSIM;
- Instruktor nr 2, który przeprowadził co najmniej 3 kursy z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla pracowników akademickich.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym.
XI. Kryteria oceny ofert:
 cena – 40%,
 doświadczenie 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla pracowników akademickich lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni z wykorzystaniem symulacji medycznej niskiej wierności i posiadaniem certyfikatu instruktora symulacji medycznej EUSIM – 20%
3 lata – 0 pkt.
powyżej 3 lat do 4 lat– 15 pkt.
powyżej 4 lat – 20 pkt.
 liczba przeprowadzonych, przez 1 instruktora wskazanego przez Wykonawcę, kursów z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla pracowników akademickich – 40%
3 kursy – 0 pkt.
4 kursy – 20 pkt.
5 kursów – 30 pkt.
6 kursów i więcej – 40 pkt.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin - luty 2019 r. - maj 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Centrum Symulacji Medycznej
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agata Rekuć, Agnieszka Ukalska
Telefon kontaktowy: 
85-7485550, 85-6865240
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym ( załącznik nr 3 do zapytania ofertowego )

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na dotyczące przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 2 kursów (podstawowego i zawansowanego) z zakresu symulacji medycznej niskiej wierności dla 18 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” sprawa nr AZP/US/2/CSM/19/2019 - Nie otwierać przed dniem 16.01.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy.doc166.5 KB
zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docx79.15 KB
zalacznik_3__oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych.doc152 KB
zal._nr_4_wzor_umowy.docx85.62 KB
informacja_o_zmianie_tresci_zapytania_ofertowego.docx74.62 KB
zalacznik_1_formularz_ofertowy_po_zmianie.doc167.5 KB
zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianie.docx79.36 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx192.07 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf264.75 KB