Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych oraz aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego (...)

Nr sprawy: 
AWM/NAW/10/2020/TM
Data (wystawienia): 
2020-10-23
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej oraz aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Nr sprawy:
AWM/NAW/10/2020/TM

Data wystawienia:
2020-10-23

Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Kod CPV:
1) 72400000-4 - Usługi informatyczne
2) 72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
3) 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

I. Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie 2 aplikacji: aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (zadanie 1) oraz aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (zadanie 2).
2) Zadanie jest finansowane w projekcie pt. „Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni.
3) Działanie jest zgodne ze Strategią Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020. Celem ogólnym tej strategii jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni mierzonego wskaźnikiem liczby zagranicznych studentów i kadry dydaktycznej oraz znaczące zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej dzięki rekrutowaniu coraz większych grup studentów zagranicznych, jak również zwiększenie potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do sprawnej i kompleksowej realizacji procesów i inicjatyw wynikających ze współpracy międzynarodowej.
4) Aplikacje mają pełnić funkcje jednego z podstawowych źródeł informacji dotyczących zagranicznych absolwentów UMB. W szczególności mają za zadanie promować dorobek zagranicznych absolwentów UMB.
5) Aplikacje pełnić będą również funkcję promocyjną. Będą wizytówką UMB, która ma na celu zachęcać potencjalnych kandydatów na studia prowadzone na UMB oraz intensyfikować współpracę z naukowcami i wykładowcami z zagranicznych ośrodków akademickich. Wśród potencjalnych odbiorców aplikacji przewidywani są też przedstawiciele całej społeczności akademickiej Uniwersytetu. W związku z powyższym, oprócz prostoty obsługi, szybkiego i łatwego dostępu do funkcjonalności, szata graficzna aplikacji musi być estetyczna, ukazująca UMB jako nowoczesną i otwartą uczelnię, podążającą za trendami.
6) Aplikacje będą przygotowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).
7) Usługa polegająca na opracowaniu i uruchomieniu aplikacji ukazujących dziedzictwo akademickie UMB oraz szerzących wiedzę o losach absolwentów zagranicznych i krajowych Uniwersytetu (zadanie 1 i zadanie 2) będzie realizowana od momentu podpisania umowy do 15 marca 2021 r. Gwarancja na poprawne działanie obu aplikacji będzie obowiązywała do 15 marca 2022 r.
8) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z: ustaleniem pełnej koncepcji aplikacji wspólnie z Zamawiającym, przygotowaniem szaty graficznej, opracowaniem oprogramowania, wdrożeniem aplikacji, testowaniem aplikacji, utrzymaniem gwarancji oraz wykonaniem innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamówienia.
Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - powstałych w związku z wykonaniem umowy.
9) Termin wykonania zamówienia ustalony na 15 marca 2021 r. obejmuje również etap testowania finalnych wersji aplikacji.
10) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
11) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
1. Koncepcja i założenia techniczne:
Zadanie 1

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej

Aplikacja będzie działała na monitorze dotykowym o rozdzielczości 1080p. Aplikacja powinna zostać przygotowana w nowoczesnym i intuicyjnym stylu. Forma graficzna zostanie zaprojektowana przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca musi przedstawić min. dwie propozycje designu do wyboru przez Zamawiającego. Dalszy rozwój szaty graficznej będzie prowadzony w oparciu o wybraną wersję designu. Aplikacja będzie służyła jako infomat, będący bazą wiedzy na temat absolwentów uczelni. W związku z powyższym aplikacja musi zostać wyposażona w intuicyjne narzędzie wyszukiwania umożliwiające m.in. wyszukiwanie po kilku literach, imionach, nazwiskach, kierunkach, wydziałach, narodowości, kraju pochodzenia, kraju zamieszkania, języku, roku urodzenia jak również po latach zakończenia studiów. Aplikacja w trybie uśpienia będzie wyświetlała logo uczelni wraz z prostą informacją dotyczącą możliwości kliknięcia ekranu. Po dotknięciu ekranu użytkownik przejdzie do warstwy właściwej. Znajdować się tutaj będą dwa przyciski wyboru języka z flagami (polski i angielski). Następnie po wyborze języka, ukaże się wyszukiwarka oraz krótki opis informujący o możliwościach aplikacji dotykowej oraz zawartych w niej danych oraz finansowania projektu z programu NAWA „International Alumni”. Na tym poziomie, będzie również możliwość przełączenia języka aplikacji, poprzez umieszczenie listy rozwijalnej z nazwą języka i flagą w górnej części widoku. Będzie istniała możliwość segregowania wyników alfabetycznie, wydziałami, latami, krajami lub wg. narodowości. Ostatnia warstwa aplikacji będzie uruchamiana po kliknięciu przez użytkownika konkretnego rekordu (absolwenta). Uruchomi się wtedy jego biogram z ewentualnym zdjęciem oraz danymi wpisanymi do bazy danych. Z każdego poziomu istnieje możliwość przejścia do menu głównego aplikacji.
Aplikacja musi zostać wyposażona w CMS umożliwiający uzupełnianie danych o absolwentach administratorowi wraz z ich późniejszą modyfikacją. Obsługa CMS powinna odbywać się z poziomu przeglądarki. Powinna ona polegać na wpisywaniu w konkretne, oznaczone pola informacji takich jak: imię, nazwisko, kierunek, wydział, rok zakończenia studiów, opis właściwy oraz możliwość dodania zdjęcia (z linku oraz dysku). Zapewnienie serwera i bazy danych leży po stronie Wykonawcy.
Aplikacja zostanie zainstalowana w panelu multimedialnym, o monitorze 32” LCD, z nakładką dotykową, wyposażonym w Windows 10, podłączonym do sieci za pomocą WiFi/LAN.

Zadanie 2

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Aplikacja powinna zostać przygotowana w nowoczesnym i intuicyjnym stylu. Forma graficzna zostanie zaprojektowana przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Aplikacja musi zostać wyposażona w system zarządzania treścią, umożliwiający uzupełnianie danych, dodawanie nowych elementów. Wykonawca musi przedstawić min. dwie propozycje designu do wyboru przez Zamawiającego. Dalszy rozwój szaty graficznej będzie prowadzony w oparciu o wybraną wersję designu. Aplikacja w trybie uśpienia będzie wyświetlała logo uczelni wraz z prostą informacją dotyczącą możliwości kliknięcia ekranu (poziom 1). Po dotknięciu ekranu użytkownik przejdzie do warstwy właściwej (poziom 2). Znajdować się tutaj będą przyciski wyboru języka z flagami (polski i angielski). Po wyborze języka pojawi się plansza (poziom 3) ukazująca działy tematyczne do wyboru (4 wybory tematów: dziedzictwo akademickie UMB, Alumni UMB, Aula Alumnów, Współczesność i przyszłość UMB). Na tym poziomie, będzie również możliwość przełączenia języka aplikacji, poprzez umieszczenie listy rozwijalnej z nazwą języka i flagą w górnej części widoku. Po dokonaniu wyboru danego przycisku Użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnej warstwy (poziom 4), zawierającej dane treści merytoryczne, video oraz zdjęcia. Każda z warstw ma zostać opracowana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. Wszystkie poziomy, z wyjątkiem pierwszego zawierać będą ikonę powrotu (ikonka homepage) do strony głównej oraz ikonkę „WSTECZ” – z piktogramem pozwalającym wrócić do wyższego poziomu.
Część prezentowanych treści np. o Auli Alumnów, oprócz opisów, fotografii będzie prezentowana głosowo w języku polskim i angielskim (czytanie przez lektora w tle). Przewidywany czas nagrania to maksymalnie 60 minut. Stworzony system zarządzania treścią musi dawać możliwość dodawania nagrań (czytanych przez lektora) w dowolnym miejscu w aplikacji.

Posiadany sprzęt, na którym ma zostać zainstalowana aplikacja oraz treści multimedialne: monitor wielkoformatowy 98” wraz z komputerem OPS z Windows 10 IoT Enterprise oraz systemem głośników, podłączone do sieci LAN. Urządzeniem zarządzającym systemem będzie procesor sygnałowy sterowany z poziomu tabletu IPAD.

1) Wykonawca powinien zachować podstawowe reguły gwarantujące wysoki poziom ergonomii w kwestiach dotyczących rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków obydwu aplikacji. Rozwiązania zastosowane w aplikacji powinny minimalizować listę kliknięć, które musi wykonać użytkownik celem znalezienia szukanej informacji.
2) Dokładna koncepcja nawigacji i struktury (rozmieszczenie modułów, przycisków, ikon, wyszukiwarek, wyświetlanie kolejnych warstw, powrót do menu głównego itp.) zostanie ustalona w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, po podpisaniu umowy.
3) Aplikacje muszą być przyjazne dla użytkownika, przejrzyste, proste w użytkowaniu, intuicyjne.
4) Aplikacje będą przygotowane w języku polskim i angielskim. Treści merytoryczne (tekstowe) oraz zdjęcia/grafiki dotyczące Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego. Za opracowanie lub zakupienie pozostałych grafik, będących częścią szaty graficznej aplikacji (np. logotypu aplikacji, elementów graficznych, przycisków) odpowiada Wykonawca.
5) Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który będzie odczytywać zawarte w aplikacji treści w języku polskim i angielskim. Wykonawca musi udostępnić trzy głosy lektora do akceptacji Zamawiającego. Treść komentarza zostanie uzgodniona w trybie roboczym z Zamawiającym. Przewidywany czas nagrania to maksymalnie 60 minut.
6) Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego są możliwe w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do koordynacji działań związanych z opracowywaniem aplikacji opisanych w zadaniu 1 i 2 ze strony UMB będzie wyznaczony pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB. Zamawiający zapewni również możliwość konsultacji merytorycznej z pracownikiem Muzeum Historii Medycyny i Farmacji i Działem Informatyki UMB.
7) Od momentu podpisania umowy do przygotowania finalnej wersji aplikacji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 3 spotkaniach roboczych. Pierwsze będzie dotyczyło omówienia koncepcji tworzenia aplikacji i specyfikacji technicznej, a drugie postępów prac nad wykonaniem aplikacji. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego (Białystok) lub w formie wideokonferencji. Oprócz spotkań Zamawiający zapewni możliwość bieżących kontaktów e-mailowych oraz kontaktów telefonicznych (lub za pośrednictwem komunikatorów) stosownie do potrzeb.
8) Finalna specyfikacja techniczna zostanie ustalona na początku rozpoczęcia prac nad aplikacją, po wyborze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza nieznaczne modyfikacje funkcjonalności, spowodowane istotnymi kwestiami technicznymi bądź merytorycznymi, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Specyfikacja techniczna przedstawiona przez Wykonawcę musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
9) Wykonawca przedstawi finalne wersje aplikacji (w dwóch wersjach językowych) po wykonaniu wszystkich funkcjonalności i prac związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest również odpowiedzialny za stworzenie środowiska umożliwiającego Zamawiającemu dokonywanie zmian i dodawanie nowych pozycji do bazy absolwentów UMB lub ich usuwanie i modyfikację.
10) W ramach usługi, Zamawiający przeszkoli 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z obsługi aplikacji. Szkolenie może odbyć się w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem łączy elektronicznych (np. w formie wideokonferencji).
2. Szata graficzna:
1) Kolory przewodnie: biały i zielony, nawiązujące do kolorystyki logotypu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Logotyp UMB w wysokiej rozdzielczości zostanie przekazany przez Zamawiającego. Można go również pobrać ze strony internetowej uczelni: https://www.umb.edu.pl/o_uczelni/logotyp_umb
2) Opracowanie szaty graficznej musi obejmować co najmniej następujące elementy: strona startowa, menu główne, ikony i inne elementy graficzne niezbędne do przygotowania aplikacji. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia logotypu aplikacji, będących ich wizytówką.
3) Wykonawca, na początkowym etapie prac musi przedstawić dwie koncepcje szaty graficznej do wyboru przez Zamawiającego, uwzględniające rekomendacje Zamawiającego. Szata graficzna aplikacji powinna być atrakcyjna pod względem wizualnym i estetycznym, przejrzysta i czytelna. Koncepcja graficzna obu aplikacji musi być spójna, z uwagi na to, że będą wyświetlane w jednym pomieszczeniu (Auli Alumnów). Projekty graficzne będą wykonane przez profesjonalnego grafika. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych. Każda ikonka lub inny element graficzny aplikacji wymaga akceptacji osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
4) Wykonawca przekaże zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach, umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych elementów.
3. Inne Funkcjonalności:
1) Podczas uruchamiania aplikacji powinna wyświetlać się strona startowa ze stosownymi logotypami projektowymi i informacją o sfinansowaniu aplikacji w ramach programu NAWA „International Alumni”. Stosowne logotypy i treść informacji o sfinansowaniu dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy.
2) Stworzenie panelu administratora do zarządzania aplikacją i treściami merytorycznymi. Poprzez panel, uprawniony użytkownik Zamawiającego będzie miał możliwość co najmniej: dodawania i modyfikacji treści we wszystkich modułach, dodawania/usuwania zdjęć, filmów, zmiany czcionek (w tym kolorów i wielkości), dodawania kolejnych pozycji do bazy danych absolwentów. Edycja treści dotyczy obu aplikacji. Panel administracyjny może być ten sam dla obu aplikacji, pod warunkiem, że zapewnia wymienione wcześniej możliwości edycji.
4. Gwarancja:
a) na dostarczone i wdrożone aplikacje opisane w zadaniu 1 i 2, Wykonawca udzieli gwarancji do 15 marca 2022 r. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
- nieodpłatnego usuwania wad, w szczególności niezgodności aplikacji z dostarczoną dokumentacją,
- pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,
- udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu.

III. Kryteria wyboru ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jednego kryterium tj.:
- Cena oferty – max. liczba – 100 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia oraz ceny brutto w rozbiciu na zadanie 1 oraz zadanie 2;
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za opracowanie i uruchomienie obu aplikacji. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100;
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.
3) Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100.
4) Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.
5) Do oceny wzięta pod uwagę zostanie tylko cena za całość realizacji zamówienia obejmująca opracowanie i wdrożenie obu aplikacji.

IV. Termin wykonania zamówienia:

15 marca 2021 r.

V. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;
2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej: 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w I. Zapytanie ofertowe – przedmiot zamówienia ust. 2. o wartości min. 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Oprócz referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych powyżej usług, Wykonawca powinien przedłożyć trzy przykładowe wykonane realizacje, o których mowa powyżej, w postaci nośników z nagranymi aplikacjami lub wskazać link do miejsca, gdzie można je obejrzeć lub ich wizualizacji, screenshotów.
Do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie wyznaczona przynajmniej 1 osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z projektowaniem, wykonaniem oraz instalacją aplikacji.

W przypadku zamówień wykonywanych, zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartość podana powyżej.

W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://zamowienia.umb.edu.pl/).

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. Składanie ofert

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 207 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

dr Łukasz Lepionka

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 51 76, e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania Stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć lub ich wizualizacji, screenshotów.

4. Termin składania ofert (data):

10 listopada 2020 r. Oferty mogą zostać przesłane pocztą lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

5. Miejsce:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej oraz aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/10/2020/TM. Nie otwierać przed 11 listopada 2020 r.”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;
- do zmiany zakresu postępowania;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 2 – wzór umowy;
- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
- Załącznik nr 4 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;
- Załącznik nr 5 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2021-03-15
2. Okres: 
2020-11-12 - 2021-03-15
3. Termin (słownie): 
Piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, pokój nr 207 (Prawe Skrzydło Pałacu Branickich).
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Łukasz Lepionka

Telefon kontaktowy:

tel. 85 686 51 76, e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
207
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Łukasz Lepionka
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 76
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania Stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć lub ich wizualizacji, screenshotów.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-11-10 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie aplikacji do kiosku multimedialnego stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej oraz aplikacji i treści multimedialnych do monitora wielkoformatowego ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. – zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/10/2020/TM. Nie otwierać przed 11 listopada 2020 r.”. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie,
  • do zmiany zakresu postępowania,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe-aplikacje_international_alumni.doc407.5 KB
umowa_wzor_aplikacja_international_alumni.doc383 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_-_aplikacja_international_alumni.doc365.5 KB
formularz_ofertowy_international_alumni.doc349 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc340.5 KB
protokol_zdawczo-odbiorczy-international_alumni.doc344 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._1.pdf350.97 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._2.pdf227.78 KB
zmiana_opisu_przedmiotu_zamowienia.pdf220.28 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._3.pdf204.18 KB
odpowiedz_na_pytanie_oferenta_-_cz._4.pdf508.41 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf197.87 KB