Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „PPM: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”

Nr sprawy: 
AI.220.2020.017ZC
Data (wystawienia): 
2020-06-18
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapraszamy do składania ofert na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 EUR netto na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) z tworzonej w oparciu o oprogramowanie Expertus® bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym PPM (oprogramowanie OMEGA PSIR dostarczone przez Konsorcjum Sages Sp. z o.o.), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1.
Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o wspólny słownik zamówień CPV:
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

2. Źródło finansowania zamówienia
Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Termin złożenia oferty i wykonania zamówienia
Termin złożenia oferty ustala się na dzień 25.06.2020 (cały dzień). Maksymalnym dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem realizacji zamówienia jest wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2020 r. Termin na weryfikację poprawności działania API w systemie zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, naniesienie przez Wykonawcę poprawek i ewentualnych uwag powstałych po stronie Zamawiającego oraz ich akceptację przez Zamawiającego ustala się na 7 dni roboczych od daty wykonania zamówienia, tj. od daty zgłoszenia i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

4. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
- Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) dalej Ustawy PZP.
- Nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowi