Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „PPM: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”

Nr sprawy: 
AI.220.2020.017ZC
Data (wystawienia): 
2020-06-18
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapraszamy do składania ofert na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus®, w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 EUR netto na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia interfejsu dostępu do danych (API) z tworzonej w oparciu o oprogramowanie Expertus® bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym PPM (oprogramowanie OMEGA PSIR dostarczone przez Konsorcjum Sages Sp. z o.o.), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1.
Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o wspólny słownik zamówień CPV:
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

2. Źródło finansowania zamówienia
Zamówienie będzie finansowane w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”, Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Termin złożenia oferty i wykonania zamówienia
Termin złożenia oferty ustala się na dzień 25.06.2020 (cały dzień). Maksymalnym dopuszczalnym przez Zamawiającego terminem realizacji zamówienia jest wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2020 r. Termin na weryfikację poprawności działania API w systemie zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, naniesienie przez Wykonawcę poprawek i ewentualnych uwag powstałych po stronie Zamawiającego oraz ich akceptację przez Zamawiającego ustala się na 7 dni roboczych od daty wykonania zamówienia, tj. od daty zgłoszenia i przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

4. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
- Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) dalej Ustawy PZP.
- Nie jest związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Posiada niezbędne uprawnienia oraz wiedzę w obrębie realizacji przedmiotu zamówienia lub dysponuje pracownikami posiadającymi niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, a którzy zostaną wyznaczeni do realizacji niniejszego zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent w Formularzu Oferty oświadczy, że spełnia ww. warunek.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają ww. warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym punkcie. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Kalkulacja ceny
- Cenę oferty należy przedstawić na odpowiednim formularzu ofertowym zamieszczonym do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 2. Cena zawarta na formularzu powinna zawierać cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT.
- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca.
- Ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Przygotowanie oferty
6.1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.
c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego, który może być uzyskany za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę.
6.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6.5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.6. Poprawki w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
6.8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony wyżej nie zostaną rozpatrzone.

7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 40 dni od upływu daty składania ofert.

8. Termin i sposób złożenia oferty
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim i w sposób czytelny w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: it@umb.edu.pl w terminie składania ofert do 25.06.2020 r. (cały dzień).

9. Kryterium oceny oferty
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
Nazwa kryterium: Cena = 100pkt.

10. Informacje dodatkowe
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania Ofertowego.
10.2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
10.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
10.6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10.7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
10.8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie.
10.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy.
10.10. Zamawiający zastrzega sobie, że odrzuci ofertę: niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą błędy niebędące oczywistymi błędami pisarskimi lub rachunkowymi, jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
10.11. Zamawiający zastrzega, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

11. Załączniki
- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty
- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2C, budynek Collegium Uniwersum
it@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Informatyki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy: 
+48857485546
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-25 23:59
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Informatyki
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf111.83 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_ai.220.2020.017zc.docx516.27 KB
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej_ai.220.2020.017zc.docx511.53 KB