Zapewnienie w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
21/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-16
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące zapewnienia w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej (dwie doby hotelowe) w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uczestniczących w drugim spotkaniu informacyjnym Uczelni medycznych odbywającego się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Łazarza 16. Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w terminie 27-29.11.2016 roku usługi hotelowej (dwie doby hotelowe) w Krakowie dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uczestniczących w drugim spotkaniu informacyjnym Uczelni medycznych odbywającego się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Łazarza 16. Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3. Kryteria oceny
- cena brutto za 1 nocleg - 70%,
- odległość miejsca noclegu od miejsca realizacji szkolenia - 30%

Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2016-11-27 - 2016-11-29
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Mare Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 746 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-23 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na usługę noclegu w Krakowie - Nie otwierać przed dniem 24.11.2016 r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc162 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan__-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
umowa_hotel_wzor-_zal._nr_4.pdf327.97 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_hotel-_zal._nr_3.pdf310.85 KB
21_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.55 KB