zapewnienie w terminie 20-21.04.2017 roku usługi hotelowej w Warszawie dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
7/CSM/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie w terminie 20-21 kwietnia 2017 roku usługi hotelowej (jedna doba hotelowa) w Warszawie dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uczestniczących w spotkaniu informacyjnym Uczelni medycznych odbywającym się w siedzibie WUM przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.
Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2.

3. Kryteria oceny
- cena brutto za 1 nocleg - 70%,
- odległość miejsca noclegu od siedziby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie - 30%

Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w Załączniku nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
20-21 kwietnia 2017 (jedna doba hotelowa)
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
marek.sokolowski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-04-10 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na usługę noclegu w Warszawie - Nie otwierać przed dniem 10.04.2017 roku godz. 13.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc162 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf311.85 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
zalacznik_nr_4_umowa_wzor.pdf323.93 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_7_2017.pdf282.78 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_7_2017_uzupelnienie.pdf283.15 KB