Zapewnienie w dniu 01.12.2016 roku usługi hotelowej w Suwałkach dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”

Nr sprawy: 
22/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-18
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące zapewnienia usługi hotelarskiej dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na terenie miasta Suwałki w dniu 01.12.2016 roku. Osoby zakwaterowane to uczestnicy „Szkolenia krajowego dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” odbywającego się w: Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki. Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na terenie miasta Suwałki w dniu 01.12.2016 roku. Osoby zakwaterowane to uczestnicy „Szkolenia krajowego dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” odbywającego się w: Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki. Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Szczegóły dotyczące oferty zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Kryteria oceny
- cena brutto za 1 nocleg - 70%,
- odległość miejsca noclegu od miejsca realizacji szkolenia - 30%

Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-12-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 746 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-25 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na usługę noclegu w Suwałkach - Nie otwierać przed dniem 26.11.2016 r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
oswiadczenie_o_braku_powiazan__-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
umowa_hotel_wzor.pdf328.09 KB
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc162 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_hotel-zal._nr_3.pdf309.36 KB
22_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.52 KB