Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r., w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
01/CSM/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-03
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące zapewnienia usługi hotelowej dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r. (przyjazd 18.01.2017, wyjazd 20.01.2017 r.). Osoby zakwaterowane to uczestnicy 2-dniowego szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii”, odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapewnienie usługi hotelowej dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.01.2017 r. (przyjazd 18.01.2017, wyjazd 20.01.2017 r.). Osoby zakwaterowane to uczestnicy 2-dniowego szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii”, odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3.

Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3. Kryteria oceny
- cena brutto za 1 nocleg - 70%,
- odległość miejsca noclegu od miejsca realizacji szkolenia - 30%

Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w Załączniku nr 3 - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
18-20.01.2017
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 746 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-12 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na usługę noclegu w Katowicach - Nie otwierać przed dniem 12.01.2017 r., godz. 12.00" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_hotel_zalacznik_nr_1.doc162 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan__-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_hotel_-_zal_nr_3.pdf307.93 KB
umowa_hotel_wzor-_zal_nr_4.pdf328.3 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_1_2017.pdf282.49 KB