Zapewnienie usługi hotelowej w Katowicach dla 2 pracowników UMB w dn. 11-13.12.2016 r. oraz dla 4 pracown. UMB w dn. 18-20.12.2016 r. w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrumm Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
23/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-25
Zapytanie ofertowe: 

dotyczące zapewnienia usługi hotelarskiej:
1. dla 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 11-13.12.2016 r. (przyjazd 11.12.216, wyjazd 13.12.2016 r.)
Osoby zakwaterowane to uczestnicy szkolenia „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”, odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6
2. dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.12.2016 r. (przyjazd 18.12.216, wyjazd 20.12.2016 r.)
Osoby zakwaterowane to uczestnicy „Szkolenia wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej skierowane 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB” odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelowej:
1. dla 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 11-13.12.2016 r. (przyjazd 11.12.216, wyjazd 13.12.2016 r.)
Osoby zakwaterowane to uczestnicy szkolenia „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB”, odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6
2. dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 18-20.12.2016 r. (przyjazd 18.12.216, wyjazd 20.12.2016 r.)
Osoby zakwaterowane to uczestnicy „Szkolenia wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej skierowane 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB” odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowym Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Hutnicza 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3.

Usługa zrealizowana będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

3. Kryteria oceny
- cena brutto za 1 nocleg - 70%,
- odległość miejsca noclegu od miejsca realizacji szkolenia - 30%

Szczegóły dotyczące oceny ofert zawarto w Załączniku nr 3 - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
11-13.12.2016 r. oraz 18-20.12.2016 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 746 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-05 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na usługę noclegu w Katowicach - Nie otwierać przed dniem 05.12.2016 r., godz. 12.00" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc162 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan__-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
umowa_hotel_wzor_-_zal._nr_4.pdf328.92 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_hotel_aktualizacja_-_zal._nr._3.pdf311.21 KB
23_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.24 KB