Zapewnienie 50 uczestnikom projektu sześciomiesięcznego dostępu do siłowni, wykonanie dla każdego z uczestników 5 pomiarów RM, dobór indywidualnego obciążenia treningowego po każdym wykonanym pomiarze RM oraz programowanie go na kluczu Wellness

Nr sprawy: 
14/ARKNOW/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis zamówienia:
I) KARNETY UPOWAŻNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z SIŁOWNI – MIN 300
1) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia 50 uczestnikom projektu sześciomiesięcznego dostępu do siłowni poprzez wydanie każdemu z uczestników 6 miesięcznych karnetów.
2) Jeden karnet miesięczny upoważnia uczestnika projektu do 12 wejść na siłownię w przeciągu 30 dni kalendarzowych.
3) Karnet traci swoją ważność po wykorzystaniu 12 wejść lub po upływie 30 dni.
4) Oferent zobowiązuje się do umożliwienia każdemu uczestnikowi projektu tymczasowego zawieszenia karnetów. W czasie, gdy karnet zostanie zawieszony, czas ważności karnetu nie jest liczony, a uczestnik projektu w ramach danego karnetu nie może korzystać z siłowni. W ramach 6 miesięcznych karnetów, zawieszenia można dokonać jednokrotnie na okres 14 dni lub dwukrotnie na okres 7 dni.
5) Oferent zobowiązuje się do zapoznania uczestników projektu z zasadami obowiązującymi na siłowni, z obsługą systemu kontroli treningów oraz obsługą sprzętów wykorzystywanych do ćwiczeń.

II) POMIARY RM, DOBÓR I PROGRAMOWANIE OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO – MIN 250
1) Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do przekazania Oferentowi schematu treningowego uczestników projektu, określającego rodzaje oraz schematy wykonywanych ćwiczeń.
2) Oferent zobowiązuje się do wykonania przez profesjonalnego trenera personalnego każdemu uczestnikowi projektu 5 pomiarów RM, czyli sprawdzenia możliwości wykonania maksymalnej liczby powtórzeń ćwiczeń zawartych w schemacie treningowym.
3) Każdorazowo po wykonaniu pomiaru RM, Oferent zobowiązuje się do doboru przez profesjonalnego instruktora personalnego indywidualnego obciążenia treningowego oraz zaprogramowania go na kluczu Wellness danego pacjenta.
4) Oferent w trakcie przeprowadzania pomiaru RM zobowiązuje się do zapoznania uczestników projektu z prawidłowym sposobem wykonywania ćwiczeń.
5) Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia pierwszego pomiaru RM oraz doboru i programowania indywidualnego obciążenia treningowego przed rozpoczęciem ćwiczeń przez uczestnika projektu.
6) Oferent zobowiązuje się do przeprowadzania każdemu uczestnikowi projektu kolejnych pomiarów RM oraz doboru obciążenia treningowego wraz z zaprogramowaniem go na kluczu Wellness co sześć tygodni. W sumie 5 pomiarów RM na jednego pacjenta w przeciągu sześciomiesięcznego treningu.
7) Pomiary RM wraz z doborem obciążenia oraz kodowaniem na klucz Wellness nie są liczone jako wejście na siłownię w ramach karnetu.
8) Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do dobieranych przez trenerów personalnych obciążeń treningowych.
9) Oferent zobowiązuje się do kontroli realizacji przez każdego uczestnika projektu zaplanowanego programu treningowego, poprzez każdorazowy zapis ilości powtórzeń i obciążeń w przypadku ćwiczeń siłowych oraz czasu wykonywania ćwiczenia i wysokości tętna w przypadku ćwiczeń aerobowych (klucz Wellness).

III) SZCZEGÓŁY DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI
1) Miesięczne karnety będą wydawane uczestnikom projektu na postawie indywidualnego Zaproszenia wystawionego przez Udzielającego Zamówienia.
2) Zaproszenie, powinno zawierać imię, nazwisko uczestnika projektu oraz pieczęć Udzielającego Zamówienia.
3) Oferent zobowiązuje się do wydania jednemu uczestnikowi projektu maksymalnie 6 miesięcznych karnetów, przy czym karnet na następny miesiąc będzie wydawany dopiero po wykorzystaniu karnetu za miesiąc poprzedni.
4) Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do poinformowania Oferenta drogą mailową o utracie przez którąkolwiek z osób, której wydano zaproszenie, statusu uczestnika projektu. Wówczas traci ona prawo do uzyskania karnetu na następny miesiąc.
5) Oferent zobowiązuje się do sporządzania w formie elektronicznej miesięcznego zestawienia zawierającego informacje o ilości wydanych miesięcznych karnetów oraz terminach i ilości przeprowadzonych przez trenerów personalnych pomiarów RM, wraz z danymi uczestników projektu. Oferent zobowiązuje się również do wprowadzania dat oraz wyników pomiarów RM (w przeciągu tygodnia od ich wykonania) oraz daty pierwszego treningu zarejestrowanego w systemie Wellness (w przeciągu pięciu dni od daty treningu) dla każdego pacjenta, w udostępnionym przez zleceniodawcę systemie elektronicznym.
6) Oferent zobowiązuje się do przesyłania dwa razy w miesiącu drogą mailową zapisów z systemu Wellness każdego pacjenta. Zapisy te powinny być przesłane do 10 i do 20 każdego miesiąca.
7) Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury oraz miesięcznego zestawienia, o którym mowa w pkt 5.
8) Oferent do 7 dnia każdego miesiąca wystawi fakturę za miesiąc poprzedni.
9) Płatność faktury będzie następować w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

SIŁOWNIA POWINNA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
1) Oferent dysponuje siłownią spełniającą następujące wymagania:
• musi posiadać system Wellness niezbędny do dokładnego kontrolowania realizacji zaplanowanego programu treningowego, tj. każdorazowego zapisu ilości powtórzeń oraz obciążeń (dotyczy ćwiczeń siłowych) oraz tętna i czasu wykonywania ćwiczenia (dotyczy ćwiczeń aerobowych), co pozwoli na dokładne określenie „dawki wykonanych ćwiczeń”;
• system musi mieć możliwość zgrania danych dotyczących indywidualnych treningów;
• posiadać sprzęt wysokiej klasy kompatybilny z systemem kontrolowania realizacji treningów (system Wellness TGS Key);
• posiadać elektroniczny rejestr pacjentów, z rejestracją czasu rozpoczęcia i zakończenia treningów, oraz elektroniczny dostęp do szafek w szatniach;
• znajdować się na terenie miasta Białystok.
2) Oferent musi zatrudniać profesjonalnych trenerów personalnych, mających minimum roczne doświadczenie w zawodzie.
Oferent zobowiązuje się, że świadczenia wykonywane przez niego na rzecz innych podmiotów, nie będą miały wpływu na rzetelność, jakość oraz dostępność do świadczeń , których wykonywanie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2017-03-23 - 2018-05-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Dział: 
KNOW
Numer pokoju: 
64 - administracja KNOW
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aleksandra Rutkowska, Łukasz Szczerbiński
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 54 17; +48 500 005 301
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-22 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB (lewe skrzydło Pałacu Branickich), ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok. Na kopercie proszę dopisać numer zapytania ofertowego oraz „ Nie otwierać przed 22.03.2017”
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
2._formularz_ofertowy.doc209 KB