Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking

Nr sprawy: 
AZP/US/29/ABK/073/4/2019
Data (wystawienia): 
2019-10-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa kursu/ szkolenia
Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking (3 os. x 3 dni x 8 godz.) w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Dokładny opis tematyki kursu/ szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte kursem/ szkoleniem:

1. Podstawy/historia/teoria - istota i proces Design Thinking,
2. Praca zespołu projektowego i jego organizacja - diagnoza potrzeb i generowanie pomysłów,
3. Prototypowanie i testowanie - praktyczne zastosowanie narzędzi używanych w DT,
4. DT w biznesie – kreowanie pomysłów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej
5. Nauka praktycznego wykorzystania metody.

II. Sposób realizacji kursu/ szkolenia:

1. Wykonawca przeprowadzi 24 h dydaktyczne kursu moderatorskiego/szkolenia (3 dni) w siedzibie Zamawiającego,
2. Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu/ szkolenia, składający się z następujących elementów:
a) przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu/ szkolenia (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie/ szkoleniu,
b) przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu/ szkolenia (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
c) przygotuje na ich podstawie zbiorowy raport końcowy, wskazujący procentowy przyrost wiedzy/kompetencji każdego z uczestników.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
3. Wykonawca przekaże materiały szkoleniowe uczestnikom kursu/ szkolenia w formie papierowej,
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet indywidualnych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia, z dokładnym opisem zawartości szkolenia oraz ich kserokopie.
5. Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
6. Wykonawca zapewni:
a) w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
b) przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
c) materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu/ szkolenia, uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

III. Miejsce kursu/ szkolenia:
Siedziba Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, Biuro Karier pok. 213. (Zamawiający zapewnia pomieszczenie wraz z komputerem podłączonym do Internetu).

IV. Planowany termin realizacji usługi:
Październik 2019 roku.

V. Czas trwania kursu / szkolenia i godziny zajęć:
24 godziny (8 godzin x 3 dni), przy czym dokładny termin i godziny szkolenia określone zostaną przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 7 dni przed datą szkolenia.

VI. Planowana liczba uczestników:
3 osoby (pracownicy Akademickiego Biura Karier)

VII. Wymagania wobec Wykonawcy:
Zapewnienie wykwalifikowanego trenera, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług trenerskich, z ww. tematyki.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
• cena (PC) – 60%,
• doświadczenie trenera (PT) – 40%.

1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.
3. Ilość punktów PT, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera” zostanie przyznana w następujący sposób:
• doświadczenie 3- 4 lata – 10 pkt,
• doświadczenie powyżej 4 lat -5 lat – 20 pkt,
• doświadczenie powyżej 5 lat – 40 pkt.

40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „doświadczenie trenera” – 40%.
Imię i nazwisko trenera oraz jego doświadczenie w latach należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda liczby lat doświadczenia, Zamawiający przyjmie, że trener, którym dysponuje Wykonawca posiada doświadczenie w minimalnym zakresie (3 lata) i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 10 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia, przez wskazanego w formularzu ofertowym trenera.

4. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PT.

IX. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin realizacji usługi: Październik 2019 roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Biuro Karier; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Bielecka – Odyniec; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy: 
tel. 85 748 5809; 85 748 5625.
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-15 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na Zakup usługi kursu moderatorskiego/szkolenia pracowników ABK z zakresu Desighn Thinking, sprawa nr AZP/US/29/ABK/073/4/2019 - Nie otwierać przed dniem 15.10.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zal._nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.docx281.96 KB
zal._nr_2_formularz_ofertowy.docx277.42 KB
zal._nr_3__umowa.docx213.05 KB
zal._nr_4_oswiadczenie_-_powiazania_kapitalowe.docx263.41 KB
udzielenie_zamowienia.docx92.93 KB