Zakup przyłbic ochronnych

Nr sprawy: 
TZ.220.1.2020.8.7
Data (wystawienia): 
2020-08-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Załącznik Nr 1
Oferty proszę składać na adres- e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Dostawa przyłbic ochronnych
Dostawy sukcesywne - od daty podpisania umowy do 31.12.2020 roku

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-12-31
3. Termin (słownie): 
do 14 dni od daty otrzymania zamóweinia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego , które znajduje sie na białej liście Nr konta :........................................................................
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z oferta za kazdy dzień opóźnienia.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-04 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
logo_umb.pdf190.09 KB
kopia_cz.1_-_przylbice_ochronne_ii.pdf294.67 KB
zestawienia_ofert_2020.docx18.39 KB