Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 i 20 03 07 z obiektów UMB

Nr sprawy: 
AGU.213.2.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy i remontów) i 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) polegającej na podstawieniu na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w okresie 2 lat około 50 kontenerów typu: PA-1100, NP-3, NP-5, NP-7 oraz ich wywozu po zapełnieniu ww. odpadami. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto każdego z kontenerów.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-03-13 - 2022-03-12
3. Termin (słownie): 
2 lata
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
12A
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Lech Gołębiewski
Telefon kontaktowy: 
85 747 54 52
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-09 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Pokój numer: 
12A
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_1.docx14 KB
wzor_umowy_kontenery_gruzowe_2020_2022_2.docx21.63 KB
wybor_oferty_3.pdf265.66 KB