Wyłonienie Wykonawcy na przetłumaczenie na język angielski treści tablic zewnętrznych i wewnętrznych, oraz korektę już istniejącego tłumaczenia w związku z realizacją projektu pt. „ System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB"

Nr sprawy: 
AGU.672.01.2020
Data (wystawienia): 
2020-01-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wyłonienie Wykonawcy na przetłumaczenie na język angielski treści tablic zewnętrznych i wewnętrznych, oraz korektę już istniejącego tłumaczenia w związku z realizacją projektu pt. „ System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Siedem dni po podpisaniu umowy.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy: 
85 748 5541
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-24 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Pałac Branickich ul. Jana Kilińskiego 1 z dopiskiem ,,Oferta na przetłumaczenie na język angielski treści tablic zewnętrznych i wewnętrznych oznakowania kampusu UMB"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oznakowanie_-_20_plikow.zip717.79 KB
formularz_ofertowy_tlumaczenie..doc142 KB
wybor_oferty_nawa.doc135.5 KB