Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”

Nr sprawy: 
1/ZPU3/GER-PS/2020
Data (wystawienia): 
2020-01-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie dwóch wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów w podeszłym wieku. Na podstawie przygotowanego scenariusza przez trenera, zostanie omówiony i przeanalizowany przypadek medyczny odgrywany przez pacjenta symulowanego.

Usługa finansowana z budżetu projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby: Odgrywanie roli pacjenta w podeszłym wieku podczas zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z uczestnikami projektu (studentami UMB) na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na robienie zdjęć podczas zajęć do celów promocyjnych projektu. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca obowiązkowo zapozna się i nauczy przygotowanego wcześniej scenariusza klinicznego.
Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Szczegółowy opis usługi zawiera: Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_PS

3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizacje usługi – 70%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie Wykonawcy - 30%
- ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 30 pkt.
- magister psychologii – 20 pkt
- ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
- ukończona szkoła policealna związana z medycyną – 10 pkt.
- student kierunku medycznego - 10 punktów
Posiadane wykształcenie należy podać w formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 70 %
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 30 %
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (CN / CR ) x 70, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/WN) x 30, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P = CU + WW

W przypadku, gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takim samym bilansie ceny (najniższej) i innych kryteriów oceny ofert - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
06-07 marca 2020, 20-21- marca 2020, 27-28 marca 2020
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1,

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
221
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
86 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-03 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany, nr sprawy 1/ZPU3/GER-PS/2020 - Nie otwierać przed dniem 03.02.2020 r. godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

nierozpatrywania ofert, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_ps.docx204.01 KB
zalacznik_nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia_ps.docx675.79 KB
zalacznik_nr_3_umowa_wzor_ps.docx204.22 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_powiazania_beneficjenta.docx265.75 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.pdf606.3 KB