Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami w roku akademickim 2020/2021

Nr sprawy: 
APP.081.13.4.2020
Data (wystawienia): 
2020-10-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem.
Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.
Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby: Odgrywanie roli pacjenta podczas zajęć ze studentami UMB na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, udział w 8 - godzinnym szkoleniu przygotowującym do zajęć (bezpłatny, obowiązkowy udział w szkoleniu), nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na nagrywanie (rejestrowanie wizerunku SP) podczas zajęć w celu analizy umiejętności komunikowania i wykorzystania nagrań podczas zajęć edukacyjnych.
Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie sportowe, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), ubranie eleganckie, poważne (garnitur, krawat, sugerujące wykonywanie określonego zawodu), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.
Zamawiający informuje, że na realizację usługi posiada środki w wysokości umożliwiającej jej realizację w maksymalnej cenie 50 zł brutto za godzinę (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizacje usługi – 50%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 50%
- magister psychologii – 30 pkt
- ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 30 pkt.
- ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
- ukończona szkoła policealna związana z medycyną – 10 pkt.
- student kierunku medycznego - 10 punktów
- doświadczenie w pracy jako SP na uczelni medycznej – 20 pkt.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 50 %
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 50 %
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (CN / CR ) x 50, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/WN) x 50, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P = CU + WW

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-10-12 - 2021-06-30
3. Termin (słownie): 
W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, e-mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl.
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-10-08 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany - Nie otwierać przed dniem 08.10.2020 r. godz. 15.00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy139.02 KB
zalacznik_nr_2_opz339.3 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe192.09 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.pdf288.76 KB