Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni

Nr sprawy: 
1/CSM/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek imitujących konsultacje lekarskie, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem.
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Szczegółowy opis usługi zawiera: Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny:
Zgodnie z Załącznikiem nr 2_Opis przedmiotu zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa będzie świadczona w okresie: od 18 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, e-mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-02-11 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany - Nie otwierać przed dniem 11.02.2019 r. godz. 14.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx138.89 KB
zalacznik_nr_2_opis_predmiotu_zamowienia.pdf338.03 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx192.05 KB
zalacznik_nr_4_wzor_umowy.pdf371.57 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_nr_1csm2019.pdf285.75 KB