Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w roku akademickim 2019/2020 - semestr letni

Nr sprawy: 
1/CSM/2020
Data (wystawienia): 
2020-02-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek imitujących konsultacje lekarskie, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem.
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem.
Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.
Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby: Odgrywanie roli pacjenta podczas zajęć ze studentami UMB na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, udział w 8 - godzinnym szkoleniu przygotowującym do zajęć (bezpłatny, obowiązkowy udział w szkoleniu), nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na nagrywanie (rejestrowanie wizerunku SP) podczas zajęć w celu analizy umiejętności komunikowania i wykorzystania nagrań podczas zajęć edukacyjnych.
Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie sportowe, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), ubranie eleganckie, poważne (garnitur, krawat, sugerujące wykonywanie określonego zawodu), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Szczegółowy opis usługi zawiera: Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizacje usługi – 50%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 50%
magister psychologii – 30 pkt
ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 30 pkt.
ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
ukończona szkoła policealna związana z medycyną – 10 pkt.
student kierunku medycznego - 10 punktów
doświadczenie w pracy jako SP na uczelni medycznej – 20 pkt.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 50 %
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 50 %
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (CN / CR ) x 50, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/WN) x 50, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P = CU + WW

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa będzie świadczona w okresie: od dnia podpisania umowy do 15 maja 2020 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, e-mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-19 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany - Nie otwierać przed dniem 19.02.2020r. godz. 14.00".
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

nierozpatrywania ofert, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx138.52 KB
zalacznik_nr_2_opz.pdf338.05 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx192.05 KB
zalacznik_nr_4_umowa_wzor.pdf378.97 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.pdf286.89 KB