wyłonienie Wykonawców, którzy będą pełnili rolę Brokerów Innowacji

Nr sprawy: 
ABTT/110/2020/01
Data (wystawienia): 
2020-08-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą pełnili rolę Brokerów Innowacji. Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby:
• wyszukiwanie projektów badawczych, które mają potencjał komercyjny,
• ocenianie stopnia zaawansowania projektów innowacyjnych,
• opieka nad projektem: monitorowanie postępów i wsparcie naukowców w jego rozwoju,
• tworzenie komercyjnej oferty wybranych projektów naukowych,
• poszukiwanie potencjalnych odbiorców i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
Zamawiający szacuje, że usługa będzie realizowana łącznie przez około 1400 godzin.
Zamawiający zamierza zatrudnić w sumie 2 osoby.

3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca musi posiadać wykształcenie minimum wyższe w zakresie medycyny, farmacji, biologii lub chemii oraz mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (min. B2, w tym fachowego języka z zakresu nauk biomedycznych).
3) Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena brutto za godzinę, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) Wykonawca podaje ceny brutto.
4) Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
6) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7) Wykonawca musi zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie.

4. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny i doświadczenia.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie:
1) ceny za realizację usługi – 40%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.

2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 60%
uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu nauk medycznych i farmacji – 30 pkt
uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu chemii i biologii – 20 pkt
Ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 20 pkt
Ukończone studia medyczne magisterskie, kierunek farmacja – 20 pkt
Ukończone studia medyczne magisterskie, inne niż kierunek lekarski –10 pkt
Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, chemia – 10 pkt

Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w CV Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 40%
- wykształcenie wykonawcy (WW) - 60%
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU=(CN/CR)x40, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. Kryterium cena.

3) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób: WW=(WR/WN)x60, gdzie:
WN – najwyższa liczba punktów za wykształcenie w otrzymanych ofertach,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.

4) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru:
P=CU+WW

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.

Dział: 
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju: 
204
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Knapp
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 5122
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
• CV Wykonawcy potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-09-04 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.docx61.12 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc82.5 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf179.14 KB