Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"

Nr sprawy: 
5/GER/2017
Data (wystawienia): 
2017-02-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wyłonienie trenera kompetencji analitycznych do prowadzenia zadań praktycznych w ramach zespołów projektowych dla studentów UMB, projekt "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym"

1) Szkolona grupa: 12 studentów UMB z podziałem na dwie grupy (każda grupa 6 osób).

2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- I grupa: 10-11 marca 2017 roku (piątek - godz. 15.00-20.00 i sobota - godz. 09.00-14.00, w tym dwie przerwy),
- II grupa: 24-25 marca 2017 roku (piątek - godz. 15.00-20.00 i sobota - godz. 09.00-14.00, w tym dwie przerwy).

3) Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB, Sale Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok.

4) Liczba godzin zajęć: łącznie 24 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), w podziale na 2 grupy (2 x 6h każda grupa).

5) Sposób realizacji usługi:
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych,
- przeprowadzenie zajęć,
- sporządzenie raportu z zajęć pod kątem realizacji kompetencji analitycznych, wspólnie z trenerem odpowiadającym za aspekty komunikacyjne realizowane podczas zajęć praktycznych,
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć oraz ich dokumentacji fotograficznej
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach wraz z listą potwierdzająca ich odbiór przez studentów.

6) Zakres tematyczny zajęć:
- zastosowanie metod analitycznych w diagnostyce medycznej, interpretacja wyników badań i rozmowy z pacjentem,
- charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
- fazy procesów analizy informacji medycznych i naukowych,
- błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
- wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych,
- myślenie analityczne w pracy grupowej.

7) Forma zajęć:
- w trakcie zajęć kształtowane będą równocześnie kompetencje komunikacyjne i analityczne,
- zajęcia prowadzone są równocześnie przez dwóch trenerów (drugi trener prowadzi zajęcia z kompetencji komunikacyjnych, którym jest nauczyciel akademicki UMB),
- zajęcia w 6-ścio osobowym studenckim zespole terapeutycznym (po dwie osoby z każdego kierunku studiów: lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii),
- na podstawie przygotowanego scenariusza zostanie omówiony i przeanalizowany przypadek medyczny odgrywany przez pacjenta symulowanego (osoba przygotowana przez trenerów),
- trenerzy moderują spotkanie i wyciągają wnioski pod kątem kompetencji, omówią sposób realizacji zadania przez studenta.

8) Wymagania wobec Wykonawcy:
- lekarz ze specjalizacją z zakresu geriatrii, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym na oddziale geriatrii (kryterium niezbędne),
- doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki studenckiej lub podyplomowej
- dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi,
- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. kwalifikacje.

3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium
- Cena oferty - maks. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 70 pkt,
- Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych - maks. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 20 pkt
- Doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki studenckiej lub podyplomowej - maks. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 10 pkt

2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.

3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych”.
W kryterium „Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej praktyki trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
a. 5 lat - 5 punktów
b. 6 - 8 lat- 10 punktów
c. 9 i więcej lat - 20 punktów

4) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki studenckiej lub podyplomowej”.
W kryterium tym ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej praktyki trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
a. 2 - 5 lat prowadzenie dydaktyki studenckiej/ podyplomowej - 5 punktów
b. 6 lat i więcej - 10 punktów

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1):
- posiadane specjalizacje medyczne
- miejsca dotychczasowego zatrudnienia i okresy pracy w tych placówkach wraz z charakterem wykonywanej pracy – niezbędne jest wykazanie okresu zatrudnienie w oddziale geriatrii wraz z podaniem charakterystyki zespołu terapeutycznego którego członkiem był trener
- realizowane zajęcia dydaktyczne na rzecz studentów uczelni medycznych, pracowników służby zdrowia, w tym doniesienia i wykłady na konferencjach medycznych oraz publikacje fachowe.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

5) Ostateczna ocena punktowa oferty
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych + Doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki studenckiej lub podyplomowej) = 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
- I grupa: 10-11 marca 2017 roku (piątek - godz. 15.00-20.00 i sobota - godz. 09.00-13.00), II grupa: 24-25 marca 2017 roku (piątek - godz. 15.00-20.00 i sobota - godz. 09.00-13.00).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
ul. J. Kilińskiego
15-087 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych UMB
Numer pokoju: 
109
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
86 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-06 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. J. Kilińskiego 1; 15-087 Białystok; Kancelaria Ogólna; z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 5/GER/2017. Nie otwierać przed 06.03.2017, do godz. 12.."
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_5_ger_2017.pdf99.88 KB
zalacznik_1_formularz_ofertowy.docx143.01 KB
zalacznik_2._oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx137.31 KB
zalacznik_3_umowa_wzor.docx157.46 KB
zalacznik_4_opis_zamowienia_zajecia_praktyczne.docx202.1 KB