Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2.

Nr sprawy: 
AGU.213.3.2020
Data (wystawienia): 
2020-05-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2
1.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu rzeczy, będących przedmiotem usługi
bezpośrednio do , i z magazynu Zamawiającego ( wraz z załadowaniem i wyładowaniem).
Wynagrodzenie określone w § 3 obejmuje koszty transportu.
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług pralniczych w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od chwili zgłoszenia konieczności wykonania usługi, a w szczególnych sytuacjach – w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia konieczności wykonania usługi.
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania każdej zleconej przez Zamawiającego usługi z
uwzględnieniem szczególnych poniższych wymagań:
a) pranie bielizny bez zostawiania plam,
b) krochmalenie pościeli, obrusów, fartuchów, ścierek, serwetek,
c) maglowanie i ( lub) prasowanie pościeli, zasłon, fartuchów, tóg, obrusów, serwetek, firanek, ścierek,
d) przyjmowanie do prania nieoznakowanej pościeli,
f) zapewnienie transportu rzeczy będących przedmiotem usługi bezpośrednio do i z magazynów
Zamawiającego (wraz z załadunkiem i wyładunkiem)
4.W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonania usługi, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
5. W przypadku zniszczenia przedmiotu usługi Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu jej
równowartości.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-06-01 - 2022-05-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
12A
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Malesza
Telefon kontaktowy: 
85 748 5614
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-28 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Pałac Branickich ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok, lub mailowo: kancel@umb.edu.pl
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

Po złożeniu oferty drogą mailową, najkorzystniejsza oferta musi być dostarczona w wersji papierowej.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc31 KB
cennik.doc46.5 KB
umowa-pranie2020.docx24.49 KB
otwarcie_ofert_na_uslugi_pralnicze.docx13.69 KB
wynik_postepowania_ofertowego_na_uslugi_pralnicze.docx13.59 KB