Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ulotek trójstronnych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

Nr sprawy: 
AGU.213.5.2020
Data (wystawienia): 
2020-07-13
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ulotek trójstronnych na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-07-27
3. Termin (słownie): 
dwudziesty siódmy lipiec 2020 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Biblioteka Główna
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Danuta Dąbrowska- Charytoniuk
Telefon kontaktowy: 
85 7485446
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-07-21 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

1.swobodnego wyboru oferty,
2.przeprowadzania dodatkowych rokowań,
3.unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
4.pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych( bez wymaganych załączników

ZałącznikWielkość
1._ulotki_zapytanie_ofertowe_biblioteka.docx660.51 KB
2.ulotki_formularz_ofertowy_mono-_biblioteka.docx416.11 KB
4strona1_ulotki_biblioteka.pdf6.74 MB
5.strona_2ulotki_biblioteka.pdf8.07 MB
3._ulotki.docx584.45 KB
ulotki_biblioteka_wersja_ostateczna.docx421.27 KB