Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej wraz z montażem, na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Nr sprawy: 
AGU.213.4.2020
Data (wystawienia): 
2020-06-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjno-pamiątkowej wraz z montażem, na potrzeby promocji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-06-30
2. Okres: 
2020-06-22 - 2020-06-30
3. Termin (słownie): 
dnia trzydziestego czerwca 2020r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich

Dział: 
Biblioteka Główna
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Danuta Dąbrowska- Charytoniuk
Telefon kontaktowy: 
85 7485446
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-30 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
lewe skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

swobodnego wyboru oferty,

przeprowadzania dodatkowych rokowań,

unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych( np. bez wymaganych załączników)

ZałącznikWielkość
1zapytanie_ofertowe_tablica_papier_firmowy_3.docx661.24 KB
2zapytanie_ofertowe_tablica_formularz_ofertowy_1.docx679.21 KB
3tablica_polskaplatformamedyczna_a3_druk4a_1_1.pdf147.59 KB
4karta_wzor_fepc_1.pdf2.34 MB