Wykonanie usługi polegającej na składzie, druku i dostarczeniu materiałów w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny RE

Nr sprawy: 
ANZ/1/ALIC4E/2016
Data (wystawienia): 
2016-10-27
Zapytanie ofertowe: 

Na wyłonienie Wykonawcy zamówieniawienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Do zadań wykonawcy należy wykonanie usługi polegającej na składzie, druku próbnym, druku całościowym i dostarczeniu materiałów do badań klinicznych pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138, które realizowane są w ramach projektu o akronimie PREPARE finansowanego z 7 Programu Ramowego UE.

Wykaz materiałów do druku:

1. Formularz zgody dziecka - format A4, 240 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
2. Formularz zgody rodziców - format A4, 240 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
3. Formularz zgody osoby dorosłej - format A4, 300 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
4. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej - format A4, 300 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
5. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka - format A4, 240 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
6. Ulotka informacyjna dla rodziców – książeczka zszyta, format A5 (2 strony na A4), 120 szt. , druk kolorowy dwustronny, papier kreda 150 gram
7. Ulotka informacyjna dla 5-8. latków. - książeczka zszyta, format A5 (2 strony na A4), 60 szt., druk kolorowy dwustronny, papier kreda 150 gram
8. Ulotka informacyjna dla 9-15 latków. - książeczka zszyta, format A5 (2 strony na A4), 60 szt., druk kolorowy dwustronny, papier kreda 150 gram
9. Ulotka informacyjna dla pacjentów - książeczka zszyta, format A5 (2 strony na A4), 150 szt., druk kolorowy dwustronny, papier kreda 150 gram
10. CRF Baseline – format A4, 270 szt., druk kolorowy, dwustronny , zszyte, papier ksero 100g satyna
11. Kwestionariusz telefoniczny 14 dzień – format A4, 270 szt., druk czarno-biały, papier ksero 100g satyna
12. Kwestionariusz telefoniczny 28 dzień - format A4, 270 szt., druk czarno-biały, dwustronny, zszyte, papier ksero 100g satyna
13. Formularz danych kontaktowych - formularz A4, 270 szt., druk kolorowy, papier ksero 100g satyna
14. Skrócona informacja - format A4, 270 szt., druk kolorowy, papier ksero 100g satyna
15. Tabelka dla dzieci - format A4, 60 szt., druk kolorowy, papier ksero 100g satyna
16. Dzienniczek osoby dorosłej – książeczka zszyta, format A4, 210 szt. druk kolorowy dwustronny, zszyte, papier ksero 100g satyna
17. Dzienniczek dzieci - książeczka zszyta, format A4, 60 szt. druk kolorowy dwustronny, zszyte, papier ksero 100g satyna

Wydruk całościowy odbędzie się po zaakceptowaniu wydruku próbnego przez Kierownika projektu Pana Prof. dr hab. Sławomira Chlabicza, tel. 609 576 179, e-mail: schlabicz@poczta.onet.pl

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-11-18
3. Termin (słownie): 
dostarczenie do Zakładu Medycyny Rodzinnej UMB, adres: 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4b , do dnia 18 listopada 2016r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB
Numer pokoju: 
67
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania) należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-10 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić napis: „Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Nie otwierać do 10-11-2016r., do godziny 15:00”
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- swobodnego wyboru oferty,
- przeprowadzenia dodatkowych rokowań,
- unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych.

ZałącznikWielkość
Załącznik nr 1 formularz_ofertowy_rpr_231_90.doc84.5 KB
1._formularz_zgody_dziecka.doc83.5 KB
2._formularz_zgody_rodzicow.doc76 KB
3._formularz_zgody_osoby_doroslej.doc69.5 KB
4._formularz_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_osoby_doroslej.doc35 KB
5_formularz_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_dziecka.docx18.4 KB
6.ulotka_informacyjna_dla_rodzicow_1.docx148.82 KB
7._ulotka_informacyjna_dla_5-8_latkow_1.docx65.66 KB
8._ulotka_informacyjna_dl_9-17_latkow.docx64.71 KB
9_ulotka_informacyjna_dla_pacjentow_1.docx161.76 KB
10.crf_baseline.docx5.33 MB
11.kwestinariusz_telefoniczny_dzien_14_1.docx52.95 KB
12_kwestionariusz_telefoniczny_28_dzien.docx153.38 KB
13_formularz_danych_kontaktowych.docx104.66 KB
14.skrocona_informacja.pptx241.43 KB
15tabelka_dla_dzieci_1.docx65.6 KB
16_dzienniczek_osoby_doroslej.docx1.85 MB
17._dzienniczek_dziecka.docx2.15 MB