Wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Leki przeciwwirusowe w chorobie grypopodobnej? Klastrowa Próba z Doborem Losowym Efektywności Klinicznej i Kosztowej w Opiece Podstawowej”, Nr referencyjny REC: 15/SC/0138

Nr sprawy: 
ANZ/2/ALIC4E/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowanie:

Bufetu szwedzkiego dla 28 osób:
Menu Bufet Ciepły: pierogi domowe ręcznie robione 3 rodzaje, w sumie po 7 szt/os.
Menu Bufet Zimny: deska serów (3 rodzaje) - min. 50g/os. i mięs pieczonych (3 rodzaje) - min.100 g/os, kompozycje sałat (2 rodzaje) min. 150 g/os, ryba faszerowana - min. 80g/os, pieczywo ciemne i jasne – 2 kromki/os.
Napoje - kawa i herbata z dodatkami (mleko, cukier, cytryna) 1 filiżanka napoju/os., soki owocowe 200ml/os, woda mineralna niegazowana i gazowana 200 ml/os.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również do: przygotowania bufetu, zapewnienia plastikowych kubeczków do napoi gorących i zimnych, talerzy i sztućców do konsumpcji jednorazowego użytku, zapewnienia obrusów, serwetek, transportu. Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Wszystkie elementy menu powinny być przygotowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać się realizacją dwóch zamówień cateringowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100%

Miejsce realizacji usługi: Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy ul. Mieszka I 4B, w Białymstoku, 08-12-2016, godz. 17.30

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-12-08
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
- propozycję menu,

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-06 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku . Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić napis: „Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Nie otwierać do 06-12-2016r., do godziny 12:00”.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- swobodnego wyboru oferty,
- przeprowadzenia dodatkowych rokowań,
- unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_catering.doc60.5 KB