Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nr sprawy: 
ANZ/1/TEAM/2016-1/2
Data (wystawienia): 
2018-09-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance", realizowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu w programie TEAM w ramach Działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, nr umowy: TEAM/2016-1/2 zawartej w dniu 30 listopada 2016 r. pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kierownikiem projektu - Dr hab. Agnieszką Błachnio-Zabielską a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 245 620,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3 245 620,00 zł.
Termin realizacji projektu: 1.12.2016 r. – 30.11.2019 r
2.1 Cel projektu
Mięśnie szkieletowe są główną tkanką odpowiedzialną za insulinozależny wychwyt glukozy. Stan otyłości, wiąże się z akumulacją wewnątrzmięśniowych lipidów, co prowadzi do szeregu zaburzeń metabolicznych, m.in. insulinooporności i cukrzycy typu 2. Mechanizm, który leży u podstaw tego procesu, pozostaje wciąż nieznany. Początkowo przypuszczano, że indukowanie insulinooporności mięśniowej wywoływane jest wewnątrzmięśniową akumulacją triacylogliceroli. Obecnie jednak, uwaga skupiona jest na aktywnych biologicznie lipidach: długołańcuchowych estrach acylo-CoA, (LCACoA), diacyloglicerolach (DAG) oraz ceramidach (Cer). Do tej pory jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z tych lipidów odgrywa najistotniejszą rolę w indukowaniu insulinooporności mięśniowej. Dlatego też głównym celem projektu jest wyjaśnienie mechanizmu indukowania insulinooporności mięśniowej oraz udziału poszczególnych cząsteczek lipidów w tym procesie. Oprócz tego, celem projektu jest też odkrycie krytycznych punktów w szlaku insulinowym, których działanie osłabione jest przez akumulację poszczególnych grup/cząsteczek lipidów oraz zbadanie, jaki jest mechanizm wewnątrzmięśniowej akumulacji lipidów.
Aby uzyskać zamierzony cel, w mięśniach szkieletowych myszy z insulinoopornoscią indukowaną dietą bogatotłuszczową, będą wyciszane geny kodujące enzymy odpowiedzialne za syntezę de novo poszczególnych grup lipidów. Umożliwi to identyfikacje tych aktywnych biologicznie lipidów, które są najsilniej związane z powstaniem insulinoopornosci mięśniowej. Kolejnym celem badawczym projektu jest określenie dokładnego mechanizmu prowadzącego do akumulacji kluczowych grup lipidów wewnątrzmięśniowych. Dotychczasowe metody badawcze oparte o znakowanie radioizotopowe umożliwiają jedynie pośrednią analizę powyższych mechanizmów, gdyż nie pozwalają na jednoczesne oznaczenie zawartości i wzbogacenia izotopowego badanych związków. Uniemożliwia to precyzyjne określenie tempa syntezy bioaktywnych lipidów. Opracowane przez kierownika projektu innowacyjne metody, oparte o infuzję znakowanych stabilnym izotopem kwasów tłuszczowych: ([U-13C] - palmitynian i [U-13C] – stearynian) i analizę spektrometryczną (UHPLC/MS/MS) zarówno zawartości jak i wzbogacenia izotopowego lipidów bioaktywnych, pozwalają na dokładne określenie tempa syntezy ceramidów, diacylogliceroli i długołańcuchowych estrów acylo-CoA. Użycie tych metod pozwoli na określenie udziału kwasów tłuszczowych w akumulacji poszczególnych wewnątrzmięśniowych lipidów i ich roli w indukowaniu insulinooporności mięśniowej.
Ponadto w projekcie określony zostanie wpływ wyciszenia poszczególnych genów syntezy lipidów na białka insulinowego szlaku transmisji sygnałów. Obok badań celowanych (mRNA i białka) przeprowadzone zostaną badania wielkoskalowe, ponieważ nie chcemy skupiać się tylko na znanych już molekułach. Zmiany wywołane dietą bogatotłuszczową i/lub wyciszeniem genów będziemy śledzić na trzech poziomach: 1. transkryptomu, 2. proteomu i 3. metabolomu. Badania te mogą umożliwić identyfikację genów, białek, metabolitów oraz całych szlaków metabolicznych, które uczestniczą w indukowaniu insulinooporności, a które wcześniej nie były łączone z tym procesem. Badania te mogą doprowadzić do przełomowych odkryć umożliwiających wyjaśnienie mechanizmu prowadzącego do indukcji insulino oporności.
Przeprowadzone badania pozwolą na określenie wpływu poszczególnych grup lipidów na aktywność szlaku insulinowego. Dzięki nim możliwe będzie odkrycie krytycznych punktów szlaku insulinowego, których działanie osłabia akumulacja wewnątrzmięśniowych lipidów. Dostarczy to wiedzę do określenia nowych celi w terapii insulinooporności i/lub cukrzycy typu 2.

2.2 Zakres audytu
Audytowi zewnętrznemu podlega Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w zakresie związanym z realizacją projektu.
Audyt zewnętrzny obejmuje okres do dnia 31.03.2018 r.
Audyt projektu należy przeprowadzić w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu.
Zamawiający oświadcza, iż realizacja projektu odbywa się w oparciu o umowę nr TEAM/2016-1/2 z dnia 30 listopada 2016r, ze zmianami wprowadzonymi aneksami nr 1,2.
2.3 Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii w zakresie:
1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o wykonanie i finansowanie projektu;
3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej;
4) kwalifikowalności kosztów poniesionych w ramach Projektu.
2.4 Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
1) możliwości osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3) płatności wydatków związanych z projektem;
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
Z przeprowadzonego audytu projektu audytor sporządza sprawozdanie dla Zamawiającego.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1) datę sporządzenia,
2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
3) nazwę i numer projektu,
4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
6) cele audytu,
7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
8) termin, w którym przeprowadzono audyt,
9) zwięzły opis działań audytowanych podmiotów w obszarze objętym audytem,
10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu,
11) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
12) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
13) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu
Sprawozdanie winno być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej w 2 w egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, również w 2 egzemplarzach.

Audyt będzie przeprowadzony przez przynajmniej dwuosobowy zespół złożony z osób wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty, spełniających wymagania określone w pkt 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2.5 Wymagania stawiane Oferentom
Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
1. Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), tj.:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5) lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt 5.1.

2.6 Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:
a) Wykonawca musi wykazać, iż przeprowadził audyty co najmniej dwóch różnych projektów - na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1237), których wartość była nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że osoby (minimum 2), które będą wykonywać zamówienie posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu i spełniają następujące wymogi:
1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadają wyższe wykształcenie;
5) posiada jedną z wymienionych niżej kwalifikacji do przeprowadzania audytu:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5.6.3. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ˝1/2” etatu, związanych z:
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.).

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2018-09-25 - 2018-09-28
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1, Pałac Branickich, Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dział:
Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oferent powinien podać dokładne i aktualne dane teleadresowe tj. nazwę firmy, adres, numer telefonu/faxu i adres mailowy.

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Moćkun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania usługi przez osoby, które przeprowadzą audyt

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-14 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ANZ.0601/POIR/TEAM/2016-1/3. Nie otwierać przed 14.09.2018 r., godz. 12:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_.docx71.11 KB