Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich

Nr sprawy: 
TZ.220.11.2020.ZO.9
Data (wystawienia): 
2020-03-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie opracowania, potrzebnego do przygotowania dokumentacji przetargowej w zakresie przygotowania projektu aranżacji pomieszczeń na poddaszu Domu Studenta nr 1, wyceny oraz opisów i wizualizacji 3D projektowanego wyposażenia meblowego, do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szczegółowy opis - w załączniku nr 2

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
30 dni roboczych od daty wysłania zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)

Dział: 
Dział Zaopatrzenia, I piętro
Numer pokoju: 
261
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Sławomir Kieczka
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 47
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

Wydruk z wykazu podatników VAT z „białej księgi”.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-09 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich) Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
106
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zal._nr_1.__formularz_ofertowy.doc34 KB
zal._nr_2_-_opz.doc66.5 KB
zal._nr_3__wzor_protokolu_odbioru.doc112.5 KB
fotografie_poddasze.zip25.61 MB
wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc30.5 KB