Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem na potrzeby naukowe UMB

Nr sprawy: 
2020/BPLUS/ZO/01
Data (wystawienia): 
2020-01-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego wraz z pomiarem, rejestracją, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem.
a) Urządzenie wykorzystane do badania powinno spełniać następujące parametry:
1. Spełnia standardy bezpieczeństwa zawarte w normach PN EN 606011:2011, PN EN 60601-1-2-2007, PN EN 60601-2-49-2009
2. Masa bez czujników max 135 g
3. Rejestruje co najmniej jedno odprowadzenie EKG próbkowane z częstotliwością min. 1kHz
4. Wykorzystuje typowe jednorazowe elektrody EKG do badań holterowskich
5. Rejestruje dane pulsoksymetryczne (fala tętna, HR, SpO2)
6. Wykorzystuje czujnik pulsooksymetryczny wielokrotnego użytku
7. Rejestruje przepływ powietrza przez nos i usta
8. Rejestruje ruchy brzucha i klatki piersiowej metodą akcelerometryczną
9. Rejestruje natężenie dźwięku chrapania
10. Posiada wbudowany akumulator
11. Umożliwia weryfikację poprawności podłączenia czujników
b) Raport z badania powinien zawierać:
• nadane przez UMB pseudo id uczestnika, rok urodzenia, wzrost, waga, płeć, BMI
• podstawowe informacje o badaniu (początek, koniec, czas trwania, średnia saturacja, średnie tętno, AHI, ODI4%)
• wykresy parametrów wyznaczonych na podstawie danych z badania (liczba spadków saturacji (ODI4%), średni spadek saturacji, współczynnik destaturacji (DC), WZS, rozkład saturacji, rozkład tętna)
• tabelę wartości saturacji i tętna dla różnych pozycji ciała oraz udział tychże pozycji w czasie trwania badania
• wykresy zarejestrowanych sygnałów
• opis badania
• legendę
c) Wykonawca udostępni Zamawiającemu raport z badania oraz wszystkie dane pomiarowe i analityczne nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po wykonaniu badania.
d) W przypadku niepowodzenia akwizycji danych Wykonawca będzie nieodpłatnie powtarzał badania do momentu uzyskania miarodajnych danych.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-12-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Raczkowski
Telefon kontaktowy: 
605347597 email: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-04 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
mailowo (skany podpisanych dokumentów) na adres: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_2020_bplus_o_01.doc32.5 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2020_bplus_zo_01.docx17.05 KB