Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB

Nr sprawy: 
ADN.6103.SUB/3/DN/20/001/3316.2020
Data (wystawienia): 
2020-02-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej.
Preferowana aparatura:
1) Ocena wydolności krążeniowo- oddechowej:
- bieżnia medyczna (h/p/Cosmos, Niemcy),
- urządzenie Fitmate MED (Cosmed, Włochy) do oceny wydolności krążeniowo-oddechowej (z uwzględnieniem użycia szczelnej maski) kompatybilne z bieżnią medyczną (h/p/Cosmos, Niemcy),
- sporttestera kompatybilnego z urządzeniem Fitmate MED – Polar/Cosmed (Cosmed, Włochy)
Uzasadnienie: Wszystkie te urządzenia są kompatybilne ze sobą, są bezpieczne i wygodne dla osoby badanej. Wyniki badań wykonywanych na tych urządzeniach są powtarzalne.

2) Pomiar siły dynamicznej:
- platforma dynamometryczna (producent – JBA Systemy kontrolno–pomiarowe, Instytut Sportu, Warszawa) z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania MVJ_v_3.4 przeznaczonego do wyznaczania charakterystyki mechanicznej wyskoku pionowego lub serii wyskoków pionowych na platformie dynamometrycznej.
1. Osiągane parametry:
1) Ocena wydolności krążeniowo-oddechowej:
1.Badanie spirometryczne:
- FEV1 (l) – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa – objętość powietrza, wyrażona w litrach, jaką badany wydmuchuje podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu,
- MVV (l/min) – maksymalna wentylacja dowolna – objętość powietrza wydychanego w ciągu jednej minuty maksymalnie częstych i głębokich oddechów,
- Peak VE (l/min) – szczytowa wentylacja minutowa – największa ilość powietrza jaka jest wydychana z płuc w ciągu jednej minuty,
- Breathing Reserve (%) – rezerwa oddechowa – różnica pomiędzy wentylacją w szczytowej fazie wysiłku, a wentylacją w spoczynku,
- Respiratory Frequency (oddechy/min) – częstotliwość oddychania.

2. Badanie sercowo – naczyniowe:
- 1) VO2max (ml/min lub ml/kg/min) - maksymalny pobór tlenu, ¬Anaerobic Threshold (ml/kg/min) - próg przemian anaerobowych (próg mleczanowy), ¬VO2max/HR (ml/sk) – tętno tlenowe - pomiar zużycia tlenu w przeliczeniu na częstotliwość rytmu serca na minutę,
- HR max (sk/min) – tętno maksymalne,
- Estimated peak Cardiac Output (ml) – szacowana szczytowa objętość wyrzutowa serca – przypuszczalnie największa ilość krwi jaką serce jest w stanie przepompować w fazie wyrzutu z komory serca do tętnicy płucnej lub aorty,
- Estimated peak Stroke Volume (ml/min) – szacowany szczyt rzutu serca –przypuszczalnie największa objętość krwi, jaką serce jest w stanie wtłoczyć do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty.

2) Pomiar siły dynamicznej:
- Czas lotu [s] – rzeczywisty czas lotu obliczony pomiędzy początkiem lotu i końcem lotu,
- Wysokość H(t_lot) [m] – wysokość lotu określona dla zmierzonego czasu lotu,
- Wysokość H(traj) [m] – wysokość lotu obliczona po dwukrotnym całkowaniu przebiegu siły,
- Czas (odbicia) [s] – czas pomiędzy punktem maksymalnej prędkości ruchu środka masy a ostatnim punktem zerowej prędkości,
- SIŁA max [N] – siła maksymalna względem ciężaru ciała lub względem nie obciążonej platformy,
- PRĘD. max [m/s] – maksimum prędkości ruchu środka masy obliczona po jednokrotnym scałkowaniu przebiegu siły reakcji platformy,
- MOC max [W] – maksymalna wartość przebiegu mocy obliczonego jako iloczyn siły reakcji platformy i prędkości ruchu środka masy,
- MOC śred [W] – średnia moc odbicia obliczona jako iloraz pracy odbicia do czasu odbicia,
- PRACA [J] – praca odbicia obliczona jako całka z przebiegu siły w funkcji przemieszczenia środka masy ciała w przedziale drogi określonym czasem odbicia,
- Wysokość Gzam [m] – głębokość zamachu do odbicia obliczona jako różnica położeń środka masy najniższego w fazie zamachu i początkowego,
- POPĘD siły [N*s] – popęd siły aktywnej (koncentrycznej) fazy ruchu

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-02-27 - 2020-11-30
III. Składanie ofert
Dział: 
W sprawach formalnych: Dział Nauki; Agnieszka Szczepura;
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
W sprawach merytorycznych: Katarzyna Witczak - Sawczuk,
Telefon kontaktowy: 
tel. 85 732 8225
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-25 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

• swobodnego wyboru oferty,
• przeprowadzania dodatkowych rokowań,
• unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
kryteria_oceny._0.doc29.5 KB
rodo-u__powierzenia.docx32.13 KB
umowa_maniac.docx41.02 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2020.docx17.03 KB