Wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez UMB

Nr sprawy: 
ANZ-074-4/2016
Data (wystawienia): 
2016-06-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania oceniającego wydolność krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem testu wg protokołu zmodyfikowanego Bruce’a (Modified Bruce), pomiar siły dynamicznej oraz analizę składu ciała.

Preferowana aparatura:

1) Ocena wydolności krążeniowo- oddechowej:
­ bieżnia medyczna (h/p/Cosmos, Niemcy)
­ urządzenie Fitmate MED (Cosmed, Włochy) do oceny wydolności krążeniowo-oddechowej (z uwzględnieniem użycia szczelnej maski) kompatybilne z bieżnią medyczną (h/p/Cosmos, Niemcy)
­ sporttestera kompatybilnego z urządzeniem Fitmate MED – Polar/Cosmed (Cosmed, Włochy)
Uzasadnienie: Wszystkie te urządzenia są kompatybilne ze sobą, są bezpieczne i wygodne dla osoby badanej. Wyniki badań wykonywanych na tych urządzeniach są powtarzalne.

2) Pomiar siły dynamicznej:
platforma dynamometryczna (producent – JBA Systemy kontrolno–pomiarowe, Instytut Sportu, Warszawa) z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania MVJ_v_3.4 przeznaczonego do wyznaczania charakterystyki mechanicznej wyskoku pionowego lub serii wyskoków pionowych na platformie dynamometrycznej.

3) Analiza składu ciała:
Analizator składu ciała – InBody 370 (InBody, Korea) oraz program statystyczno - monitorujący Lookin’ Body 120

1. Osiągane parametry:
1) Ocena wydolności krążeniowo-oddechowej:
1. Badanie spirometryczne:
­ FEV1 (l) – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa – objętość powietrza, wyrażona w litrach, jaką badany wydmuchuje podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu,
­ MVV (l/min) – maksymalna wentylacja dowolna – objętość powietrza wydychanego w ciągu jednej minuty maksymalnie częstych i głębokich oddechów,
­ Peak VE (l/min) – szczytowa wentylacja minutowa – największa ilość powietrza jaka jest wydychana z płuc w ciągu jednej minuty,
­ Breathing Reserve (%) – rezerwa oddechowa – różnica pomiędzy wentylacją w szczytowej fazie wysiłku, a wentylacją w spoczynku,
­ Respiratory Frequency (oddechy/min) – częstotliwość oddychania.

2. Badanie sercowo – naczyniowe:
­ VO2max (ml/min lub ml/kg/min) – maksymalny pobór tlenu,
­ Anaerobic Threshold (ml/kg/min) - próg przemian anaerobowych (próg mleczanowy),
­ VO2max/HR (ml/sk) – tętno tlenowe – pomiar zużycia tlenu w przeliczeniu na częstotliwość rytmu serca na minutę,
­ HR max (sk/min) – tętno maksymalne,
­ Estimated peak Cardiac Output (ml) – szacowana szczytowa objętość wyrzutowa serca – przypuszczalnie największa ilość krwi jaką serce jest w stanie przepompować w fazie wyrzutu z komory serca do tętnicy płucnej lub aorty,
­ Estimated peak Stroke Volume (ml/min) – szacowany szczyt rzutu serca –przypuszczalnie największa objętość krwi, jaką serce jest w stanie wtłoczyć do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty.

2) Pomiar siły dynamicznej:
­ Czas lotu [s] – rzeczywisty czas lotu obliczony pomiędzy początkiem lotu i końcem lotu,
­ Wysokość H(t_lot) [m] – wysokość lotu określona dla zmierzonego czasu lotu,
­ Wysokość H(traj) [m] – wysokość lotu obliczona po dwukrotnym całkowaniu przebiegu siły,
­ Czas (odbicia) [s] – czas pomiędzy punktem maksymalnej prędkości ruchu środka masy a ostatnim punktem zerowej prędkości,
­ SIŁA max [N] – siła maksymalna względem ciężaru ciała lub względem nie obciążonej platformy,
­ PRĘD. max [m/s] – maksimum prędkości ruchu środka masy obliczona po jednokrotnym scałkowaniu przebiegu siły reakcji platformy,
­ MOC max [W] – maksymalna wartość przebiegu mocy obliczonego jako iloczyn siły reakcji platformy i prędkości ruchu środka masy,
­ MOC śred [W] – średnia moc odbicia obliczona jako iloraz pracy odbicia do czasu odbicia,
­ PRACA [J] – praca odbicia obliczona jako całka z przebiegu siły w funkcji przemieszczenia środka masy ciała w przedziale drogi określonym czasem odbicia,
­ Wysokość Gzam [m] – głębokość zamachu do odbicia obliczona jako różnica położeń środka masy najniższego w fazie zamachu i początkowego,
­ POPĘD siły [N*s] – popęd siły aktywnej (koncentrycznej) fazy ruchu

3) Analiza składu ciała
- Wzrost (cm)
- Masa ciała (kg)
- TBW- ogólna objętość wody w organizmie (litry)
- SMM- masa mięśni szkieletowych (kg)
- Masa tkanki tłuszczowej (kg)
- PBF- procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
- WHR- Wskaźnik talia-biodra,
- BMI- Body Mass Indeks [masa ciała (kg)/wzrost(m)2]
- Skala fitness,
- PPM- podstawowa przemiana materii,
- Białko (kg)
- Substancje mineralne (kg)
- Beztłuszczowa masa ciała (kg)
- Segmentalną beztłuszczową masę ciała z kończyn górnych i dolnych oraz z tułowia (% i kg),
- Segmentalną tłuszczową masę ciała z kończyn górnych i dolnych oraz z tułowia (% i kg)
 

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena + ilość dni na przekazanie opisu wyników badań
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2016-06-27 - 2017-06-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, W sprawach formalnych: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej; Agnieszka Szczepura; tel. 85 748 5489; W sprawach merytorycznych: Katarzyna Witczak - Sawczuk, tel. 85 732 82 44

Dział: 
Dział Nauki i Wsółpracy Międzynarodowej UMB
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agnieszka Szczepura
Telefon kontaktowy: 
85 748 5489
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-06-21 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
kryteria_oceny..doc29.5 KB
oferta.doc33 KB
umowa..doc119 KB