Wykonanie badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nr sprawy: 
ANZ–074-3/2016
Data (wystawienia): 
2016-04-18
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania maksymalnie 70 badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR na potrzeby projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku finansowanych z dotacji podmiotowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich oraz projektów dydaktyczno-badawczych realizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku finansowanych z dotacji podmiotowej otrzymanej w ramach statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Badania stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zlecane będą w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje wykonania badań na aparacie do rezonansu magnetycznego i spektroskopii MR, który spełnia parametry:
- umożliwia wykonanie badań rezonansu magnetycznego (MR) wraz ze spektroskopią MR
- posiada natężenie pola magnetycznego nie gorsze niż 3,0T przez cały okres obowiązywania
umowy;
- wykorzystywany aparat musi być fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2013.
- aparat jest dopuszczony do użytkowania przy udzielaniu świadczeń medycznych (CE,
aktualne udokumentowane przeglądy).

Wykonawca na swój koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokona gromadzenia, składowania i utylizacja odpadów medycznych powstałych w wyniku przeprowadzania badań.

Badania zlecane przez Zamawiającego będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zapewni odpowiednie, niezbędne warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, kontrast do badań MR, oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu wykonywanych badań, urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w czasie badania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Badania zlecane przez Zamawiającego będą wykonywane na podstawie skierowania, z podpisem i pieczątką osoby zlecającej wykonanie badań oraz zapotrzebowania złożonego przez kierownika projektu, na rzecz którego badanie ma być wykonane, potwierdzonego przez właściwego pracownika Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB lub KNOW, na którym będzie wskazany numer projektu, z którego badanie będzie finansowane.

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia opisu i interpretacji wyników badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR wykonanych w pracowni oraz do przekazania ich zlecającemu zamówienia w formie elektronicznej utrwalonej na płycie CD w jak najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych od dnia wykonania w/w badań.

Opis i interpretacja wyników badań rezonansu magnetycznego wraz ze spektroskopią MR winny zawierać następujące informacje: nazwisko i imię osoby badanej; PESEL; rodzaj badania; wskazanie, na rzecz jakiego projektu badanie zostało wykonane.
 

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena + ilość dni na przekazanie opisu wyników badań
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-12-31
2. Okres: 
2016-04-29 - 2017-12-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 53
 

Dział: 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
Numer pokoju: 
53
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
M. Laudańska
Telefon kontaktowy: 
85-7485412
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotów leczniczych

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-04-25 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z dopiskiem na kopercie dotyczy zamówienia nr ANZ -074-3/2016
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oferta.doc33 KB
umowa..doc121 KB
kryteria_oceny..doc28.5 KB