Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Nr sprawy: 
AZP.25.4.28.2020
Data (wystawienia): 
2020-06-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot postępowania:
Wykonanie badań laboratoryjnych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1a, na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
85.14.80.00-8 – usługi analizy medycznej
85.11.18.10-1 – usługi analizy krwi
Termin (okres) realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

2. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Wykonawca winien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub równoważny oraz spełniać wymagania określone w:
 ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r. poz. 1384),
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004 r. nr 43, poz. 408
z późn. zm.),
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2016 poz. 1665).
2. Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności musi być wpisany do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz musi posiadać nadany numer REGON i NIP.
3. Wykonawca winien dysponować personelem medycznym posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Wymagania dotyczące personelu laboratorium stanowi załącznik nr 2a.
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy udostępniać do wglądu, na prośbę Zamawiającego, raporty kontroli jakości oznaczanych parametrów laboratoryjnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że badania wykonywane przez niego na rzecz innych podmiotów, nie będą miały wpływu na rzetelność, jakość oraz dostępność do świadczeń, których wykonywanie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
6. Badania stanowiące przedmiot niniejszego postępowania zlecane będą przez Zamawiającego
w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innym podmiotom jak również świadczyć usług w innym miejscu niż u Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków szczególnych związanych z nieprzewidzianą awarią aparatu lub przewidzianą przerwą serwisową, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

3. Warunki realizacji zamówienia:
1. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy badania drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zleceń od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zgłoszonego przez Zamawiającego do badania materiału biologicznego i zapewnienia optymalnych warunków do transportu i przetrzymywania przekazanego materiału biologicznego w celu utrzymania homogenności uzyskanych wyników od wszystkich uczestników projektów.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać drogą elektroniczną wyniki zleconych badań.
4. Wykonawca do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonane zostaną badania, wystawi fakturę za wykonaną usługę.
5. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej faktury podpisany przez Wykonawcę wykaz wykonanych badań potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
6. Płatność faktury będzie następować w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z wykazem wykonanych badań.

4. Proponowane kryteria oceny ofert:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów:
1) Cena (PC) – 50%

Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR) x 50
gdzie :
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 50%.

2) Odbiór zgłoszonego do badania materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej (OBPP) – 30%
- deklaracja odbioru zgłoszonego do badania materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej – 30 pkt,
- brak deklaracji odbioru zgłoszonego do badania materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej – 0 pkt,

3) Odbiór zgłoszonego do badania materiału biologicznego (OB) – 10%
- do 10 min od otrzymania zlecenia od Zamawiającego – 10 pkt – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium odbiór zgłoszonego przez Zamawiającego do badania materiału biologicznego
- od 11 do 60 min od otrzymania zlecenia od Zamawiającego – 5 pkt,
- od 1 godziny do 4 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego – 0 pkt,

4) Przekazanie Zamawiającemu wyników zleconych badań (PW) – 10%
- do 24 godz. od momentu odebrania materiału biologicznego od Zamawiającego – 10 pkt – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium przekazanie Zamawiającemu wyników zleconych badań,
- od 24 do 48 godz. od momentu odebrania materiału biologicznego od Zamawiającego – 5 pkt,
- od 48 do 72 godz. od momentu odebrania materiału biologicznego od Zamawiającego – 0 pkt.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:

P = PC + OBPP + OB + PW

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Termin (okres) realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Łukasz Szczerbiński - lukasz.szczerbinski@umb.edu.pl; Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka - elzbieta.leczycka@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Załącznik nr 4 - szczegółowy wykaz badań laboratoryjnych - Formularz cenowy

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-06-15 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji przy Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, sprawa nr AZP.25.4.28.2020 - Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc89.5 KB
zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.odt29.44 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_-_badania_laboratoryjne.doc108 KB
zalacznik_nr_4_-_wykaz_badan_-_formularz_cenowy.docx29.38 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx13.7 KB