Wykonanie 250 biopsji mięśnia szkieletowego uda oraz biopsji tkanki tłuszczowej podskórnej.

Nr sprawy: 
01/SI/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jet wykonanie 250 badań polegających na:
1) wykonaniu biopsji mięśnia szkieletowego uda (mięsień czworogłowy) metodą Bergstroma oraz biopsji tkanki tłuszczowej podskórnej, metodą biopsji otwartej - obie biopsje mają być wykonywane podczas jednej wizyty pacjenta, w znieczuleniu miejscowym;
2) kwalifikacji oraz przygotowywaniu pacjenta do zabiegu;
3) wykonaniu wszelkich czynności medycznych bezpośrednio związanych z wykonaniem biopsji, w tym również wynikłych z ewentualnych powikłań;
4) wypełnieniu karty zabiegowej, każdorazowo po wykonaniu zabiegu;

Sposób realizacji zamówienia:
1) badania będą zlecane w zależności od konieczności ich wykonania;
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań w mniejszej ilości niż 250;
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań w przeciągu 10 dni roboczych od dnia ich zlecenia przez Zamawiającego.
4) Badania będą wykonywane w jednostkach Zamawiającego.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca musi spełniać wymagania określone dla podmiotów leczniczych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, poz. 2190 ze zm.);
2) Wykonawca musi być zarejestrowany w rejestrze podmiotów leczniczych;
3) Wykonawca musi posiadać ważną polisę OC na wykonywaną działalność leczniczą.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
ALEKSANDRA RUTKOWSKA
Telefon kontaktowy: 
+48781787893
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-09-06 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr 01/SI/2019. Nie otwierać przed 06.09.2019 r., godz. 12:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
2._formularz_ofertowy_-_biopsje.doc150 KB
3b._rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf126.34 KB