Wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nr sprawy: 
AWM/NAW/4/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-02-28
Zapytanie ofertowe: 

Wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku anglojęzycznych informatorów uczelnianych na potrzeby tworzonego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Welcome Centre – punktu obsługi studentów i kadry zagranicznej w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2) Informator zostanie wydrukowany zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem (kompletna treść i opracowanie graficzne). Elektroniczna wersja informatora zostanie przekazana Wykonawcy w formacie PDF.
3) Elektroniczna wersja informatora zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, najpóźniej kolejnego dnia roboczego.
4) Informatory będą zawierały informacje o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ofercie edukacyjnej, potencjale naukowym i badawczym, infrastrukturze, organizacji roku akademickiego, zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jak również oferty kulturalnej, sportowej czy rozrywkowej w Białymstoku.

5) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wydrukuje informatory z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Parametry techniczne informatora w języku angielskim:
Liczba informatorów w języku angielskim – 1000 sztuk
Format: 219 mm x 265 mm
Objętość: 36 + 4
Druk: 4 + 4
Papier środek: kreda mat. 200 g
Okładka: kreda 300 g + folia mat. 1 + 0
Oprawa: klejona
Dostawa: do siedziby UMB we wskazane miejsce (na terenie Białegostoku), wraz z rozładunkiem.
6) Zamawiający przekaże zainteresowanym Wykonawcom do wglądu egzemplarz informatora o zbliżonej treści (w tym grafice) i parametrach technicznych, przed złożeniem oferty.
7) Przed przekazaniem informatora do druku, Wykonawca dostarczy trzy egzemplarze próbne informatora właściwemu przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. Egzemplarze próbne nie wliczają się do puli informatorów wskazanej w treści zapytania ofertowego. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dostarczenia egzemplarzy próbnych.
8) Wykonawca wraz z formularzem ofertowym udostępni trzy przykładowe wykonane realizacje w postaci egzemplarzy informatorów i / lub broszur informacyjnych.
9) Wnioskodawca oddeleguje do wykonywania zadań w ramach realizacji umowy osobę (osoby) posiadającą /-ce odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej ze składem, łamaniem i wydrukiem informatorów i / lub broszur informacyjnych. Wnioskodawca w formularzu ofertowym powinien podać imię i nazwisko tej osoby / osób, wraz z przedstawieniem informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
10) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
11) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-04-15
2. Okres: 
2019-04-01 - 2019-04-15
3. Termin (słownie): 
Piętnastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, pokój nr 100.

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, koniecznie z dopiskiem: „Wydruk informatorów - zapytanie ofertowe nr AWM/NAW/4/2019/TM. Nie otwierać przed 15 marca 2019 r., godz. 15.00”.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 100 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Łukasz Lepionka
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 76
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Wykonawca powinien przedłożyć wraz z formularzem ofertowym dokumenty poświadczające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie składu, łamania i wydruku informatorów i / lub broszur informacyjnych. Każda ze zrealizowanych usług w ramach posiadanego doświadczenia powinna obejmować wydruk co najmniej 300 sztuk informatorów i / lub broszur informacyjnych.

Zamawiający oczekuje również przedstawienia kopii zaświadczeń / referencji, potwierdzających, że każda z ww. usług została wykonana w sposób należyty i terminowy (referencje, opinie Zamawiających).

- Wykonawca powinien przedłożyć dokument przedstawiający doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje osoby (osób), która/-e zostanie/-ą oddelegowana/-e do realizacji przedmiotowego zamówienia.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-15 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna.
Pokój numer: 
Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • - do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_informatory.doc132 KB
zapytanie_ofertowe_informatory.doc159.5 KB
umowa_informatory.doc164 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan_-_informatory.doc128 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf191.8 KB