Wizyta Studyjna w Gabinecie Rehabilitacyjnym II

Nr sprawy: 
AZP.25.4.27.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, wizyt studyjnych w gabinecie rehabilitacji. Uczestnikami wizyt są studenci kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym odbędą się w 3 edycjach (3 wizyty/1 edycja), każda wizyta w jednej 3-4osobowej grupie, 5 dni x 2 godziny (razem 10 h/uczestnika). Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zagadnienia i treści objęte wizytą:
Ramowy program wizyty obejmuje:
Zapoznanie z całokształtem funkcjonowania firmy / instytucji, tj:
- przeprowadzenie wywiadu dla potrzeb fizjoterapeuty,
- przeprowadzenie diagnostyki funkcjonalnej,
- prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji medycznej dla potrzeb gabinetu fizjoterapii,
- programowanie procesu rehabilitacji,
- zapoznanie z systemem pracy opartym na standardach The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT),
- zapoznanie z systemem doboru metod terapeutycznych odpowiadających diagnostyce funkcjonalnej,
- zapoznanie z wpływem pracy fizjoterapeuty na promocję zdrowia.

Cel główny wizyty studyjnej:
Realizacja wizyt studyjnych w gabinecie fizjoterapeutycznym umożliwi studentom praktyczne zapoznanie się z realiami pracy fizjoterapeuty wykorzystującego aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej. Wizyta studyjna umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć prowadzonych na kierunku Fizjoterapia. w środowisku pracy, w możliwie szybkim czasie.
Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności prowadzenia wywiadu dla potrzeb fizjoterapeuty,
- nabycie umiejętności prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej,
- nabycie umiejętności prowadzenia i uzupełniania dokumentacji medycznej dla potrzeb gabinetu fizjoterapii,
- nabycie umiejętności programowania procesu rehabilitacji,
- zapoznanie z systemem pracy opartym na standardach The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT),
- zapoznanie z systemem doboru metod terapeutycznych odpowiadających diagnostyce funkcjonalnej,
- zapoznanie z wpływem pracy fizjoterapeuty na promocję zdrowia.

Sposób realizacji wizyty:
Wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym odbędą się w 3 edycjach (3wizyty/1 edycja), każda wizyta w jednej 3-4osobowej grupie, 5 dni x 2 godziny (razem 10 h/uczestnika).
W zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania wizyty studyjnej w miejscu wskazanym przez firmę.

Miejsce realizacji:
Wizyta studyjna realizowana w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Wykonawcę
w Białymstoku.

Planowany termin:
Wizyty studyjne powinny zostać zrealizowane w okresie:
edycja 1 - marzec-czerwiec 2020,
edycja 2 - marzec-czerwiec 2021,
edycja 3 - marzec-czerwiec 2022,
Harmonogram wizyt określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 30 dni przed datą jego rozpoczęcia dla każdej z trzech edycji wizyt.

Długość 1 edycji wizyty studyjnej:
5 dni x 2 godzin (razem 10 h/uczestnika).

Planowana liczba uczestników:
30 studentów z kierunku Fizjoterapia II stopnia I rok studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Wymagania wobec Wykonawcy
Gabinet wytypowany do wizyty studyjnej powinien zapewnić możliwość obserwacji praktycznego wykorzystania specjalistycznych technik pracy z pacjentem nauczanych w ramach warsztatów.
Wykonawca/ osoba prowadząca szkolenie powinien udokumentować ukończenie szkolenia z dziedziny terapii manualnej (wg. uznanych metod oraz standardów The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), która jest członkiem The World Confederation for Physical Therapy WCPT przy WHO) i osteopatii, które uznawane są za najbardziej skuteczne w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu
Wykonawca/ osoba prowadząca szkolenie powinien wykazywać się przynajmniej 5 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej związanej z prowadzeniem indywidualnej terapii pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu.
4. Wykonawca / osoba prowadząca szkolenie musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wizyt/praktyk w zakresie szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia na terenie państwa polskiego.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
Gabinet rehabilitacji powinien charakteryzować się warunkami umożliwiającymi przyjęcie studentów na wizyty studyjne:
- minimalny metraż 120 m2
- minimum 2 stanowiska do terapii manualnej
- sala do treningu rehabilitacyjnego min 20 m 2
- wydzielone pomieszczenie socjalne oraz szatnia
- wydzielona łazienka dla personelu oraz łazienka dla niepełnosprawnych

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena (PC) – 30%:
Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena=(cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 30

30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.

Doświadczenie (PD) – 70% - Doświadczenie opiekuna prowadzącego wizytę/praktykę w zakresie szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia (w ciągu ostatnich 3 lat):

Przez pojęcie opiekuna Zamawiający rozumie Wykonawcę lub osobę którą dysponuje Wykonawca.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za prowadzenie wizyty/praktyki w ilości od 1 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych wizyt/praktyk wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych wizyt/praktyk uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę wizyt/praktyk należy podać w pkt. 6 Formularza ofertowego.

Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 70

gdzie:
PR – liczba wizyt/praktyk w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba wizyt/prkatyk - 10
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wizyty studyjne powinny zostać zrealizowane w okresie: edycja 1 - marzec-czerwiec 2020, edycja 2 - marzec-czerwiec 2021, edycja 3 - marzec-czerwiec 2022,
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Dział: 
DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Gryko; Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
tel. 85 686 50 02; 85 748 55 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) ,
- Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z dziedziny terapii manualnej (wg. uznanych metod oraz standardów The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), która jest członkiem The World Confederation for Physical Therapy WCPT przy WHO) i osteopatii, które uznawane są za najbardziej skuteczne w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu,
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy,

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-23 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta. WIZYTA STUDYJNA: GABINET REHABILITACYJNY II. Nr sprawy: AZP.25.4.27.2020 - Nie otwierać przed dniem 23.03.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_3.doc100 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx280.63 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.docx232.55 KB
zalacznik_nr__4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx274.79 KB
19.03.2020r._pismo_dot._zmiany_zalacznika_nr_3_-_umowy.odt60.64 KB
zmieniony_zalacznik_nr_3_-_umowa_7.odt98.5 KB
informacja_o_rozstrzygnieciu_zapytania_ofertowego.doc58 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_wizyty_studyjne__w_gabinecie_rehabilitacji_ii.docx268.6 KB