Warsztaty z komunikacji w zespole interdyscyplinarnym

Nr sprawy: 
AZP/US/40/APP-073/ZPU3/ 1 /2019
Data (wystawienia): 
2019-11-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym, dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Warsztaty będą realizowane w ramach I edycji projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

II. Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:
Warsztaty są przeznaczone dla 24 studentek i studentów kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji (ostatnich i przedostatnich lat studiów jednolitych, I i II stopnia) w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do współpracy w zespole interdyscyplinarnym, jak również i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem geriatrycznym i jego otoczeniem. Zajęcia polegają na przekazaniu podstawowych informacji teoretycznych oraz pracy grupy (zajęcia w dwóch grupach około 12-osobowych) w formie case study pod nadzorem trenera. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:
1) zasady prawidłowej komunikacji,
2) bariery w komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
3) plan opieki a zaburzenia w komunikacji,
4) zasady postępowania w przypadku zaburzeń w komunikacji,
5) komunikowanie się w zespole interdyscyplinarnym,
6) analiza przypadków praktycznych,
7) rozpoznawanie sytuacji stresu i metody radzenia sobie ze stresem,
8) komunikowanie się z opiekunami osoby starszej.

III. Sposób realizacji szkolenia:
1) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy konspekt warsztatów.
2) Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały dydaktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane podczas warsztatów.
3) Wykonawca wystawi uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
4) Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia warsztatów niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
5) Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
a) protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
b) oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
c) kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Działania informacyjno-promocyjne:
 Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
7) Wykonawca zapewni:
 przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane będą w siedzibie Zamawiającego, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Zamawiający zamierza zorganizować dwu dniowe warsztaty dla każdej z dwóch grup studentów w łącznym wymiarze 32 godzin dydaktycznych: 2 grupy po 16 godzin (2 x 8h każda grupa), w terminach:  I grupa: 13-14 grudnia 2019 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut),  II grupa: 17-18 stycznia 2020 roku w godzinach: piątek – 14:00 - 20:30; sobota - 8:30 - 15:00 (w tym dwie przerwy po 15 minut). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w uzgodnieniu z Wykonawcą w terminie co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-11-27 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Sprawa nr AZP/US/40/APP-073/ZPU3/1/2019 - Nie otwierać przed dniem 27.11.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_szczegolowy_opz_warsztaty_kom_i_ed.docx198.4 KB
zalacznik_2_formularz_ofertowy_warsztaty_kom_i_ed.docx198.05 KB
zalacznik_3_warsztaty_umowa_wzor_i_ed-radcy.docx214.84 KB
zalacznik_4_oswiadczenie_powiazania_beneficjenta.docx262.98 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx194.69 KB