Warsztaty USG z zakresu jamy brzusznej

Nr sprawy: 
AZP.25.US.17.DWL.073.ZPU.1.2020
Data (wystawienia): 
2020-02-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, w siedzibie Wykonawcy, warsztatów USG z zakresu jamy brzusznej dla 24 studentów V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Warsztaty będą realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki warsztatów, w tym zagadnienia i treści objęte warsztatami:
Warsztaty są przeznaczone dla studentów V roku kierunku lekarskiego w zakresie:
• nabycia wiedzy na temat podstaw obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
• nabycia wiedzy na temat anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
• nabycia umiejętności diagnostyki ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
• nabycia wiedzy na temat roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych.

III. Cel warsztatów:
Nabycie kompetencji umożliwiających wykonanie oraz interpretację USG jamy brzusznej.

IV. Sposób realizacji warsztatów:
1. Na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu ramowego warsztatów ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji.
2. W przypadku konieczności zmiany osoby prowadzącej warsztaty, Wykonawca zapewni osobę prowadzącą o takich samych lub wyższych kwalifikacjach. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tej zmianie. Pismo powinno zawierać dane nowego prowadzącego oraz potwierdzenie wymogów,
o których mowa w pkt. 10.
3. Każdemu uczestnikowi warsztatów Wykonawca przygotuje zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu warsztatów.
4. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej z zakresu anatomii ultrasonograficznej jamy brzusznej
i najczęstszych patologii diagnozowanych przy pomocy USG jamy brzusznej.
5. Wykonawca zapewni uczestnikom salę/sale wyposażoną/e w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów.
6. Wykonawca przekaże, po zakończeniu kursu Zamawiającemu oryginały:
a) wszystkich zaświadczeń lub certyfikatów uzyskanych przez uczestników (w dwóch egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego, 1 dla uczestnika),
b) list obecności, podpis na liście obecności oznacza potwierdzenie odbioru materiałów.
7. Dla każdego z uczestników, Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji składający się z następujących elementów:
a. przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku warsztatów (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych),
b. przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie warsztatów (ocena kompetencji na zakończenie warsztatów),
c. porównanie wyników testu końcowego i wstępnego i przedstawienie wniosków
w postaci raportu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
8. Działania informacyjno-promocyjne
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie warsztatów i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
9. Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników warsztatów, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

V. Miejsce warsztatów: Warsztaty realizowane w siedzibie Wykonawcy.

VI. Planowany termin warsztatów: Usługa powinna zostać zrealizowana w okresie 03.2020-05.2020 r. Strony uzgodnią termin warsztatów i dokładną liczbę osób do końca marca 2020r.

VII. Długość warsztatów:
1. Jedna edycja warsztatów
2. 2-dniowe warsztaty dla 6 grup czteroosobowych
3. Wymiar godzinowy: 24 godz./grupę (godzina dydaktyczna = 45 minut).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości grup, jednak nie mniej niż do 4 grup. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.

VIII. Planowana liczba uczestników: 24 osoby – 1 edycja po 6 grup czteroosobowych. Podana liczba uczestników jest liczbą minimalną.

IX. Wymagania wobec Wykonawcy
• Baza lokalowa oraz dostępność do wymaganego szkoleniem specjalistycznego sprzętu w ilości minimum 1 aparat USG na każdą 4-osobową grupę studencką
• Minimalne wymagania odnośnie parametrów aparatów USG:
 wbudowany monitor LCD, kolorowy, przekątna min. 19 cale (w przypadku aparatu stacjonarnego), min. 15 cali (w przypadku aparatu przenośnego)
 możliwość konfigurowania presetów
 Doppler Kolorowy oraz Doppler Mocy
 Oprogramowanie do badań min.: brzusznych, nerki, urologicznych, naczyniowych, małych narządów
 Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, objętości
 Głowice: convex min. 3,5 MHz, głowica liniowa min. 5-10 MHz
• Wykłady teoretyczne nie powinny stanowić więcej niż 6 godzin z 24 godzin czasu trwania warsztatów. Pozostałe godziny przeznaczone są na ćwiczenia praktyczne
z udziałem pacjentów i/lub modeli pacjentów.
• Wykonawca sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad warsztatami.

X. Wymagania wobec prowadzącego warsztaty:
• minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie ultrasonografii jamy brzusznej
• lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej i/lub certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

XI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) Cena – 70%,
2) Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia – 30%

1) Cena (PC) obliczana według wzoru:

Cena = (cena oferty najniższej )/(cena oferty rozpatrywanej) x 70

70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za całość realizacji zamówienia.

2) Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia

Zamawiający będzie przyznawał punkty za posiadane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w latach od 6 do 10, co oznacza, że minimalny uwzględniona w procesie przyznawania punktacji okres to 6 lat, natomiast maksymalny to 10 lat doświadczenia. Posiadane doświadczenie należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 30

gdzie:
PR – liczba lat doświadczenia w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba lat doświadczenia – 10 lat
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa powinna zostać zrealizowana w okresie 03.2020-05.2020 r. Strony uzgodnią termin warsztatów i dokładną liczbę osób do końca marca 2020r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydzialu Lekarskiego, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Korzeniecka, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 91, 85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-20 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów USG z zakresu jamy brzusznej, sprawa nr AZP.25.US.17.DWL.073.ZPU.1.2020 - Nie otwierać przed dniem 20.02.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_warsztaty_usg_1_1.doc175 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_usg.docx276.08 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_-_usg.docx221.09 KB
zalacznik_do_umowy_-_umowa_powierzenia.docx273.41 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe_1.docx262.92 KB
zmiana_terminu_skladania_ofert.doc159.5 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc159 KB