usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej

Nr sprawy: 
ABTT-074-W/01/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Kompleksowe przygotowanie, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowych oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych w imieniu Zamawiającego do Urzędu Patentowego UP RP, w tym doradztwo dotyczące uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań będących przedmiotem zgłoszenia.
 2. Kompleksowe przygotowanie, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowych w ramach międzynarodowych procedur patentowych oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych w imieniu Zamawiającego, w tym doradztwo dotyczące uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań będących przedmiotem zgłoszenia, w tym:
 • informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę międzynarodowej procedury patentowej ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
 • Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń patentowych w języku polskim oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym w języku angielskim w przypadku zgłoszeń dokonywanych w procedurze PCT.
 1. Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszenia patentowego przed odpowiednimi organami krajowymi i międzynarodowymi do czasu wydania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu, w tym:
 • Przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z Urzędu Patentowego RP w wymaganych terminach,
 • Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
  • w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający,
  • w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym ścisła współpraca z przedstawicielami Zamawiającego i twórcami wynalazków.
 1. Tłumaczenie zgłoszeń patentowych z języka polskiego na język angielski w postępowaniach przed odpowiednimi organami krajowymi i międzynarodowymi.

3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 10 osobami, które posiadają uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego i przynajmniej 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego.
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie szczególnie z zakresu medycyny, farmacji i biotechnologii oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca musi wykazać, że:
  • w latach 2017-2019, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
   • dokonał co najmniej 30 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonych dziedzinach w trybie krajowym przed UP RP
   • dokonał co najmniej 7 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonych dziedzinach w trybie procedury międzynarodowej lub europejskiej
  • świadczył usługi dla przynajmniej 2 jednostek naukowych

Wykonawca musi przedstawić cenę dla każdego zadania, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszego zapytania i doświadczenia zawodowego wykonawcy. Oferowane ceny nie uwzględniają opłat urzędowych.

 • Dla zadań 1. i 2. Wykonawca podaje cenę netto za jedno zgłoszenie patentowe.
 • Dla zadań 3. i 4. Wykonawca podaje cenę netto stawki godzinowej.
 • Dla zadania 5. Wykonawca podaje cenę netto za jedną stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski.

4. Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:

 • zapewnić stały, osobisty, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie
 • posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnego rodzaju prac.

5. Kryteria oceny ofert

 • W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
 1. Ocenie podlegać będzie cena netto każdego zadania z pkt 2.1.
 2. Za każde zadanie zostanie przyznane miejsce (pierwsze miejsce - oferta z najniższą ceną).
 3. Miejsce uzyskane przez oferenta w danym zadaniu zostanie pomnożone przez wagę odpowiadającą zadaniu.
 4. Każde zadanie ma przyznaną określoną wagę:
 1. Zad. 1 – 4
 2. Zad. 2 – 2
 3. Zad. 3 – 2
 4. Zad. 4 – 1
 5. Zad. 5 - 1
 1. Uzyskane iloczyny zostaną zsumowane.
 2. Przykładowe wyliczenia dla jednego oferenta:
 

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 3

Zad.4

Zad.5

Oferta 1

2000 zł

1000 zł

150 zł

150 zł

70 zł

Miejsce

1

2

3

2

2

Waga

4

2

2

1

1

Punkty

1x4 = 4

2x2 = 4

3x2 = 6

2x1 = 2

2x1 = 2

Suma

4+4+6+2+2 = 18

 1. Zwycięską ofertą będzie ta, która otrzyma najmniejszą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decydująca jest oferta z najniższą ceną za zad.1.
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2019-03-01 - 2022-03-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1, Biuro Transferu Technologii, btt@umb.edu.pl

Dział: 
Biuro Transferu Technologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 51 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
 • kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG
 • wykaz dokonanych zgłoszeń z dziedziny medycyny, farmacji i biotechnologii
 • oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2)
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-02-18 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00, w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: btt@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia oferty w formie papierowej od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_do_oferty.doc32.5 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc33 KB
2019.02.18_-_rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego.pdf203.14 KB