Usługa techniczna przeglądu agregatów prądotwórczych

Nr sprawy: 
TKE-074/14/2019
Data (wystawienia): 
2019-04-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przegląd okresowy (roczny) czterech agregatów prądotwórczych wraz wymianą materiałów eksploatacyjnych.
Cena oferty dla każdego urządzenia, winna zawierać wszystkie składniki : robocizna, materiały,sprzęt i dojazd.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów wszystkich urządzeń w ciągu jednego pobytu serwisu technicznego.
Czas udostępnienia urządzeń w dni robocze w godzinach pracy obiektów : 6.00 - 16.00.
Szczegółowy opis urządzeń, warunków wykonania zamówienia i informacja o składaniu ofert znajdują się w załączniku.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-05-31
2. Okres: 
2019-05-13 - 2019-05-31
3. Termin (słownie): 
dwa tygonie od udzielenia zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
w okresie od 06.05.2019r do 10.05.2019r w godzinach 7.30.do 15.30

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
857485549, 854785548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-05-10 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji lub mail: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
30041900.pdf600.95 KB
informacja_o_cenach_ofert_do_zapytania_tke_074.14.2019_przeglad_agregatow._.xls32 KB