Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej

Nr sprawy: 
AWM/NAW/2/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-02-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.
2) Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznych warsztatów z języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które będą zawierać tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktów ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim. Celem warsztatów jezykowych będzie podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i nauczycieli akademickich Wnioskodawcy w zakresie współpracy, budowania relacji, obsługi studentów i kadry zagranicznej.

Przeprowadzone zostaną specjalistyczne warsztaty języka angielskiego we współpracy międzynarodowej:
a) Formal / informal writing;
b) The Nuances of the English Language.
3) Liczba godzin zajęć warsztatów:
a) Formal / informal writing - 60 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut);
b) The Nuances of the English Language – 60 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia łącznej liczby zrealizowanych godzin warsztatów. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.

4) Uczestnicy warsztatów:
a) Formal / informal writing - 12 osób – pracownicy administracyjni UMB, którzy obsługują studentów i wykładowców z zagranicy (m.in. 2 osoby obsługujące Welcome Centre, kierownik Działu Współpracy Międzynardowej, pracownik Biura Rektora, Rzecznik Prasowy oraz osoby z innych jednostek organizacyjnych), nauczyciele akademiccy UMB prowadzący zajęcia w języku angielskim. Zajęcia będą prowadzone w jednej grupie;
b) The Nuances of the English Language – 12 osób – pracownicy administracyjni UMB, którzy obsługują studentów i wykładowców z zagranicy (m.in. 2 osoby obsługujące Welcome Centre, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownik Biura Rektora, Rzecznik Prasowy oraz osoby z innych jednostek organizacyjnych), nauczyciele akademiccy UMB prowadzacy zajęcia w języku angielskim. Zajęcia będą prowadzone w jednej grupie.
5) Miejsce realizacji warsztatów – warsztaty będą realizowane w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

6) Poziom zajęć - Zamawiający zakłada przeprowadzenie zajęć na poziomie zbliżonym do B2. Ostateczne zakwalifikowanie do grupy zajęć dokonane zostanie na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

7) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach:
a) Formal / informal writing;
b) The Nuances of the English Language.
Planowany termin rozpoczęcia obu warsztatów to kwiecień 2019 r.
Planowany termin zakończenia obu warsztatów to grudzień 2019 r.
Łączny wymiar warsztaów w miesiącu, w przypadku każdego z warsztatów to: około 9 godzin dydaktycznych.
Warsztaty językowe będą prowadzone w godzinach pomiędzy 7.30 a 17.00.
Usługa nie będzie realizowana w okresie wakacyjnym tj. lipiec – sierpień 2019 r. Dokładny termin zajęć zostanie określony przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym (dopuszczalna forma mailowa uzgodnień), na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Godziny i dni realizacji zajęć:
- Zamawiający planuje, że zajęcia w każdej z obu grup odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne, w dniach od poniedziałku do piątku.
- W przypadku każdego z warsztatów, Wykonawca umożliwi realizację zajęć wg harmonogramu (z możliwością wyboru przez Zamawiającego indywidualnie dla każdej grupy) jedne zajęcia w wybranym dniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00 oraz drugie zajęcia od poniedziałku do piątku po godzinie 16 (preferowane godziny 15.30 – 17.00).
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji zajęć w innych terminach w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Odwoływanie zajęć:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowaną lekcją, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu ją poprzedzającym do godziny 15.00. Do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba wskazana przez Zamawiającego;
- Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych powodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00.
- zajęcia odwołane wydłużają realizację warsztatów w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę warsztatową w porozumieniu z lektorem.

Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w jednym lub obydwu warsztatach.

8) Sposób realizacji usługi:
a) Zakres usługi:
- przeprowadzenie testu poziomującego kwalifikującego do grupy;
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych;
- przeprowadzenie zajęć;
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć;
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach;
- sporządzenie raportu z zajęć.

Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu:
- po zakończeniu każdego miesiąca, w którym odbywały się zajęcia – oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego;

- po zakończeniu warsztatów – kserokopie wszystkich certyfikatów/zaświadczeń wydanych uczestnikom, oryginały listy odbioru certyfikatów/zaswiadczeń w formie przygotowanej przez Zamawiającego, protokoły przekazania materiałów szkoleniowych, kserokopie dzienników zajęć.

b) Zakres tematyczny zajęć:

Formal / informal writing:
- udoskonalenie pisania w języku angielskim
- spójne przedstawienie informacji w tekstach pisanych formalnych i nieformalnych (linking words)
- zachowanie równowagi między formą i treścią w korespondencji formalnej
- zapoznanie się z cechami formalnego i nieformalnego języka pisanego
- specyfika różnych rodzajów tekstów pisanych formalnych i nieformalnych (podanie, wniosek, skarga, zażalenie, mail, sprawozdanie, raport, streszczenie artykułu, wypracowanie, itp.)
- zasady angielskiej interpunkcji
- zasady opisywania wykresów, tabel, zestawień, diagramów
- słownictwo szczególnie często używane w tekstach formalnych i nieformalnych
- utarte zwroty i konstrukcje często wykorzystywane w tekstach formalnych i nieformalnych;
- i inne.

The Nuances of the English Language:
- poznanie struktur i czasów, których niewłaściwe użycie zmienia kontekst i wydźwięk przekazu;
- zapoznanie się z niuansami znaczeniowymi wpływającymi na ton i kulturę wypowiedzi;
- poznanie pułapek językowych;
- poznanie słów i wyrażeń powodujących najwięcej kłopotów i pomyłek (wyrażenia i słowa, które są ze sobą najczęściej mylone);
- poznanie struktur językowych istniejących w języku angielskim, a nie mających swojego odpowiednika w języku polskim;
- zapoznanie się z odcieniami znaczeniowymi nieuchwytnymi w języku polskim;
- i inne.

c) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych
- zajęcia o charakterze interaktywnym
- zajęcia prowadzone w języku angielskim (stosowanie języka polskiego jedynie wtedy, gdy to niezbędne)
- warsztaty praktyczne
- prace pisemne
- tematyka zajęć dostosowana do rodzaju pracy wykonywanej przez uczestników (praca ze studentami anglojęzycznymi w związku z obsługą procesu kształcenia)
- praca w grupie 12-osobowej,
- na koniec praca ewaluacyjna (praca pisemna/egzamin/test)

d) Informacje organizacyjne odnośnie sposobu realizacji warsztatów:
- co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem edycji warsztatów Wykonawca przeprowadzi test kwalifikujący dla uczestników. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wynikach testu poziomującego i dostarczy raport z jego wykonania. Wykonawca dokona kwalifikacji zgłoszonych przez Zamawiającego uczestników warsztatów do grupy warsztatowej na podstawie ww. testów poziomujących;
- co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem edycji warsztatów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy zajęć z uwzględnieniem zapisów określających ramowy termin rozpoczęcia wykonywania usługi i jej zakończenia;
- co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu nazwisko / nazwiska lektorów prowadzacych zajęcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez nich wymagań okreslonych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej plus jeden egzemplarz dla Zamawiającego. Materiały szkoleniowe powinny być nowe, w wersji oryginalnej. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane na pierwszych zajęciach. W przypadku konieczności zmiany ww. materiałów szkoleniowych wynikającej z postepu uczestników w nauce, Wykonawca zapewni uczestnikom kolejne zestawy materiałów edukacyjnych;
- Wykonawca zapewni szeroko rozumiane pomoce naukowe i dodatkowe materiały (m.in. dodatkowe materiały w postaci kserokopii tekstów) wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowe materiały szkoleniowe będą odpowiadać swoim standardem powszechnie uznawanym normom jakościowym przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju opracowań;
- Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauki języka angielskiego oraz w najlepszy z możliwych sposobów zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt;
- Zamawiający zapewni uczestnikom salę wyposażoną w sprzęt multimedialny niezbędny na potrzeby przeprowadzenia warsztatów (laptop, rzutnik multimedialny, flipchart, itp.);
- w trakcie trwania warsztatów lektorzy na bieżąco będą sprawdzali postępy nauczania (m.in. poziom wiedzy i frekwencję na zajęciach), o niepokojących przypadkach lektorzy zobowiazani są informować Zamawiajacego za pośrednictwem Wykonawcy;
- na zakończenie warsztatów Wykonawca wystawi i przekaże każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, zaświadczenie powinno zawierać informację o osiągnięciu poziomu, wg opisu poziomów nauczania Rady Europy, który reprezentuje uczestnik po zakończeniu warsztatu.

Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników warsztatów, składający się z nastepujących elementów:
• przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku warsztatu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w warsztatach;
• przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie warsztatów (ocena kompetencji na zakończenie warsztatów);
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia warsztatów, raportu zawierającego: frekwencję wyrażoną w procentach; porównanie wyników testu końcowego i wstepnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w warsztacie; wnioski i rekomendacje udziału w egzaminie kwalifikującym do uzyskania jednego z uznawalnych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wg standardów przyjętych przez Radę Europy, dla uczestników spełniających stosowne wymogi w zakresie pozyskania kompetencji językowych pozwalających na pozytywne zdanie egzaminu na poziomie minimum B2; poziomu, wg opisu poziomów nauczania Rady Europy, który reprezentuje uczestnik po zakończeniu warsztatu.
Wykonawca przekaże Zamawiajacemu oryginały ww. dokumentów.

9) Informacja i promocja

Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie warsztatu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

10) Zmiany w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystapienia w trakcie realizacji warsztatów z pisemnym wnioskiem o zmianę lektora/lektorów, którego kwalifikacje, pomimo spełnienia wymogów formalnych, okażą się zbyt niskie lub nie będą spełniać oczekiwań uczestników i/lub merytorycznych wymagań Zamawiającego. Z wnioskiem takim może wystąpić przedstawiciel Zamawiającego na prośbę zgłoszoną przez co najmniej 60 % kursantów danej grupy warsztatowej. Wykonawca dokonuje zmiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystąpienia o ich zmianę, na lektora o kwalifikacjach nie niższych niż opisane powyżej wymagania dotyczące lektora.

11) Polityka równych szans

Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników warsztatu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepelnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- materiały warsztatowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzgledniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w
języku wrażliwym na płeć.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

a) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń językowych na poziomie B2, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

b) Wykonawca zapewni personel biorący udział w realizacji zamówienia i spełniający następujące wymagania:

• lektorów prowadzących zajęcia w każdej grupie, którzy powinni (każdy z lektorów):
- posiadać wykształcenie na poziomie magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego;
- posiadać przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub mieć ukończone nauczycielskie kolegium języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego, lub mieć ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub wyższe zawodowe na dowolnym kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego i posiadać świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego II stopnia;
- dysponować co najmniej trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 kurs rocznie
• metodyka legitymującego się wysokomi kwalifikacjami, rozumianymi jako minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji metodyka, zapewniającego nadzór metodyczny nad warsztatami oraz pracą lektorów prowadzących zajęcia, posiadajacego doświadczenie zarówno w zakresie przygotowywania tradycyjnych programów nauczania, jak i wykorzytania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do nadzoru metodycznego nad zajęciami jako metodyk może być wyznaczony jeden ze wskazanych lektorów prowadzących zajęcia;
• opiekuna klienta, z którym Zamawiający będzie się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z realizacją warsztatów.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie następujące osoby uczestniczące w realizacji zamówienia: lektor (lektorzy), metodyk, opiekun klienta. Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla lektorów i metodyka oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

4. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 70 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia oraz cenę za godzinę dydaktyczną (45 minut)/grupę.
- Doświadczenie lektorów prowadzących zajęcia: liczba zrealizowanych usług polegających na realizacji szkoleń / warsztatów językowych z zakresu objetego przedmiotem zamówienia, przy czym w przypadku każdej z tych usług liczba zrealizowanych godzin szkoleń / warsztatów językowych nie powinna być mniejsza niż: 20 – max. liczba – 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 70
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie lektora”.
- W kryterium „Doświadczenie lektora” ocena zostanie dokonana na podstawie liczby zrealizowanych usług polegających na realizacji szkoleń / warsztatów językowych z zakresu objetego przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
- Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
dwa szkolenia / warsztaty: 0 punktów
trzy – cztery szkolenia / warsztaty: 10 punktów
pięć – sześć szkoleń / warsztatów: 20 punktów
siedem i więcej szkoleń / warsztatów: 30 punktów.

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) liczbę i wykaz przeprowadzonych szkoleń / warsztatów językowych z zakresu objetego przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.

Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż jeden lektor to należy podać doświadczenie korzystniejsze dotyczące jednego z nich.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-12-31
2. Okres: 
2019-04-01 - 2019-12-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 100 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr Urszula Roszkowska
Telefon kontaktowy: 
+48 85 686 51 78
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-02-22 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna. 1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie warsztatów językowych – formalny i nieformalny język pisany, niuanse języka angielskiego” – AWM/NAW/2/2019/TM – Nie otwierać przed dniem 22.02.2019, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc134.5 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc128 KB
wzor_umowy_warsztaty_jezykowe.doc163 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych.doc150 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf202.18 KB