usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB (19/CSM/US/2016)

Nr sprawy: 
19/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie”, szkolenie skierowane do 10 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

usługa przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - Podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” - zgodnie z zał. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kryteria Oceny:
zgodnie z zał. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
01-02.12.2016
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-14 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 19/CSM/US/2016 - Nie otwierać przed dniem 15.11.2016r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc158.5 KB
szczegolowy_opis_przedm._zamowienia-zal._nr_2.pdf319.53 KB
umowa_szkolenia_wzor_-_zal._nr_3.pdf435.27 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
zapytanie_ofertowe_19_csm_us_2016_pytania_wykonawcow.pdf284.4 KB
19_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf282.82 KB