usługa polegająca na wykonaniu i montażu 456 sztuk mini rolet bezinwazyjnych, materiałowych( TERMO BLOCK), zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w załączniku

Nr sprawy: 
AGU.213.6.2020
Data (wystawienia): 
2020-07-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

usługa polegająca na wykonaniu i montażu 456 sztuk mini rolet bezinwazyjnych, materiałowych( TERMO BLOCK), zgodnie z projektami przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w załączniku

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-09-28
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dom Studenta nr 2, 15-304 Białystok,ul. Waszyngtona 23 A, pani Bożena Ciborowska Administracja DS 2: tel +48 85 742 05 49, tel +48 85 748 57 56, e-mail: ds2@umb.edu.pl

Dział: 
Dom Studenta nr 2
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
pani Bożena Ciborowska
Telefon kontaktowy: 
+48 85 748 57 56, e-mail: ds2@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-07-31 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

1.swobodnego wyboru oferty,

2.przeprowadzania dodatkowych rokowań,

3.unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
4. pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niepełnych (bez wymaganych załączników)

ZałącznikWielkość
rolety_dom_studenta_nr_2.docx14.41 KB
rolety_ds2_wzor_umowy.docx16.24 KB
formularz_ofertowy_-_rolety_ds2.docx13.54 KB
rolety_wybor_oferty..docx14.39 KB