Usługa oceny blokowania kanału potasowego hERG / Service of assessment of blocking hERG potassium channel

Nr sprawy: 
ABTT/II2.0/BR/8
Data (wystawienia): 
2019-12-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Inquiry to select the Provider of the contract with a value not exceeding the PLN equivalent of EUR 30,000

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

 1. Ocena wpływu 3 związków chemicznych na kanały jonowe serca hERG w komórkach ssaków (HEK-293) metodą QPatch Automated PAtch Clamp. Związki badane w 6 stężeniach (n=5 komórek na stężenie) w teście.
 2. Przeprowadzenie testu przy użyciu platformy elektrofizjologicznej QPatch HTX, zautomatyzowanego systemu elektrofizjologicznego, który działa zgodnie z ogólnymi zasadami konwencjonalnego „whole-cell patch-clamping”
 3. Dostarczenie protokółu oraz wyników badań
 4. Wykonanie usługi maksymalnie w 3 tygodnie od podpisania umowy.


 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wyniki badań muszą mieć formę protokołu oraz tabelarycznych wstępnych danych w wersji papierowej i elektronicznej
 3. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania usługi. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to cena netto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającegwo, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto.
 4. Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 7. Wykonawca musi zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie.


 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.


 1. Składanie ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.

 

 

==========ENGLISH VERSION===========

 1. Type of the order: service
 2. Subject description of the order:
 3. The subject of the contract is:

  1. To assess the effect of 3 test items on hERG cardiac ion channel expressed in mammalian cells (HEK-293), at 6 concentrations (n=5 cells per concentration).
  2. Assay should be perform using the electrophysiology platform QPatch HTX, an automated electrophysiology system that follows the general principles of conventional whole-cell patch-clamping.
  3. The company should provide the protocol and tabulated draft results (electronic unaudited draft report).
  4. The timeline of service is 3 weeks.


  1. The conditions for participation in proceeding:
  1. Subject of the contract should be performed under the conditions in this inquiry.

 4. The company have to provide the test results in the form of a protocol and tabular preliminary data in paper and electronic form
 5. The price of the offer should consist of all costs incurred by the Provider related to the implementation of the correct, full and timely performance of the service.
  The offered price, which will be taken into account while assessing the offer, is the price excluding VAT, treated as final for payment by the Purchaser, including all costs relating to contract. In offer form (Appendix 1) contractor provides net and gross prices.
 6. The contractor should have persons capable of performing the Contract.
 7. The contractor cannot have personal or capital relations with the Purchaser. Capital or personal relations shall be understood as mutual relations between the Provider and the Purchaser or persons authorized to incur liabilities on behalf of the Purchaser, or persons performing on behalf of the Purchaser activities related to the preparation and implementation of the procedure to select the Provider, particularly consisting in:
  • the participation in the company as a partner of a civil or limited partnership;
  • the possession of at least 10% of stock or shares;
  • acting as a member of the supervisory or management board, proxy, attorney;
  • remaining in a marriage relationship, in a family relationship or affinity in a straight line, relationship or affinity in the collateral line to the second degree, or in a relationship of adoption, guardianship or custody.

  6. The Provider shall have economic and financial standing ensures performance of the Contract.

  7. The Provider shall ensure continuous direct contact with Contract coordinators.


 1. Assessment criteria:

Offers shall be assessed by the Purchaser based on the criteria of offer price.


 1. Submission of bid proposals

 • An offer form should be sent on btt@umb.edu.pl
 • A completed paper offer form shall be submitted only by applicant chosen in a proceeding.
 • Deadline or duration of the contract completion: 2020-01-31
 1. Detailed information can be obtained at the following address: Medical University of Bialystok, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Technology Transfer Office, Room 99, Right Wing of the Branicki Palace.
 2. Person responsible for contacts with Contractors: Andrzej Malkowski
 3. Contact phone number, email: + 48 85 686 51 22, btt@umb.edu.pl
 4. A completed offer form should consists of:
  • Offer form (Appendix 1);
  • Declaration on no personal or capital relations with the Contracting Authority (Appendix 2):
  • VAT declaration number.
 5. Deadline for offers submission (date and time): 2019-12-23, 12.00 pm


 1. Medical University of Bialystok reserves the right to:

 • free choice of offer,
 • conducting additional negotiations,
 • cancel the inquiry or change its conditions, including limitations on the scope of the contract, without giving any reason.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-01-31
3. Termin (słownie): 
31 stycznia 2020
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, Biuro Transferu Technologii
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail btt@umb.edu.pl
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć tylko podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Oferty należy złożyć w języku polskim lub angielskim

Dział: 
Biuro Transferu Technologii / Technology Transfer Office
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy: 
+48 85 686 5122
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 
 1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
 2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-23 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Biuro Transferu Technologii
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_do_oferty.doc94 KB
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie.doc98 KB
appendix_1_offer_form.docx61.38 KB
appendix_2_declaration_on_no_relations.docx60.38 KB